Іванов Василь Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Іванов Василь Васильович

ІВАНО́В Василь Васильович (1856, за ін. даними – 1857, м. В'ятка?, нині Кіров, РФ – 1942, за ін. даними – 1944, Харків) – етнограф, правознавець, краєзнавець. Закін. юрид. ф-т Харків. ун-ту (1876, канд. права). Уже перші роботи І. зі статистики оцінені як визначні його вчителем проф. І. Сокальським. 1880–1905 – чл., 1893–1903 – секр. Харків. губерн. статист. ком-ту; водночас – чл. Комісії для дослідж. кустар. пром-сті у Харків. губ. (1880–87), губерн. земської управи (1880–90-і рр.), Істор.-філол. т-ва (від 1892), Харків. т-ва розповсюдження у народі грамотності (до 1899). Секр. Харків. бірж. ком-ту (1891–93). Учасник 12-го археол. з'їзду у Харкові (1902). Організував збирання вчителями Старобіл. пов. Харків. губ. фольклорно-етногр. матеріалів, відредагував їх і видав за влас. редакцією працю «Жизнь и творчество крестьянъ Харьковской губерніи: Очерки по этнографіи края» (1898, т. 1), у передмові «Современная деревня Харьковской губерніи» проаналізував соц. розшарування у слобожан. селі кін. 19 ст. та осмислив пов'язані з цим культуротворчі процеси. Знач. внесок І. у дослідж. звичаєвого права українців, вивчення побуту кустарів. Опублікував «Неизданные труды по изследованію народной жизни: (Кадастръ Харьковской губерніи)» (1892), а також низку брошур про гребінників, корзинників, точильників, артілі сліпих та ін. За його редакцією видано фундам. двотомник «Обычное право крестьянъ Харьковской губерніи» (1896, вып. 1; 1898, вып. 2), краєзнав. «Харьковскій сборникъ» (додаток до «Харьковскаго календаря», 1892–98, вып. 6–12), «Харьковскій календарь» (1893–1903; подавали списки полковників слобід. полків, намісників, губернаторів, інформацію про місц. періодику, перелік книгарень, типографій тощо), «Атласъ Харьковскаго намѣстничества 1787 года съ топографическимъ описаніемъ» (1902). Автор спогадів про Ф. Шаляпіна, опубл. у кн. «Бессмертный человек с разными песнями: Федор Иванович Шаляпин и харьковчане» В. Берліна (2001). Усі зазначені книги видано у Харкові.

Літ.: Сумцов М. Ф. Василь Іванов // Слобожане: Історично-етноґрафична розвідка. Х., 1918; Берлин В. Василий Иванов, сподвижник Сумцова и Багалея // Время. 1998, 22 дек.

М. М. Красиков


Покликання на статтю