Заїка-Новацький Валерій Семенович — Енциклопедія Сучасної України

Заїка-Новацький Валерій Семенович

ЗАЇ́КА-НОВА́ЦЬКИЙ Валерій Семенович (16. 02. 1924, м. Томськ, РФ – 04. 02. 1994, Київ) – геолог. Д-р геол.-мінерал. н. (1973), проф. (1976). Учасник 2-ї світ. війни. Закін. Київ. ун-т (1951), де 1951–94 й працював: 1976–84 – зав. каф. регіон. геології та палеонтології, 1984–94 – проф. каф. заг. та істор. геології, 1968–76 – заст. декана геол. ф-ту з наук. роботи. Водночас 1993–94 – проф. Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». Наук. дослідження: літофаціал. і структурно-формац. аналіз докембрій. утворень та структур. еволюції вулканогенно-осад. і плутонічно-метаморф. комплексів УЩ, Гірського Криму та Копет-Дагу.

Пр.: Геологічна будова Кримського передгір'я у межах Альма-Салгірського межиріччя: Навч. посіб. 1976 (співавт.); Орогенный режим: текст лекций. 1982; Тектонофации и геология рудных объектов. 1989 (співавт.); Структурный анализ и основы структурной геологии: Учеб. пособ. 1989 (співавт.); усі – Київ.

Літ.: Нариси з історії геологічних досліджень у Київському університеті. К., 1999.

Л. С. Киселевич


Покликання на статтю