Криптографічний захист інформації — Енциклопедія Сучасної України

Криптографічний захист інформації

КРИПТОГРАФІ́ЧНИЙ ЗА́ХИСТ ІНФОРМА́ЦІЇ – різновид захисту інформації з обмеженим доступом, розголошення якої завдає (або може завдати) шкоди державі, суспіль­ству чи особі. К. з. і. реалізують шляхом перетворення інформації з використанням спец. (ключових) даних з метою приховува­ння (або відновлення) змісту ін­формації, підтвердження її справ­жності, цілісності, авторства тощо. В Україні діє Положення про по­рядок здійснення криптогр. захисту інформації, затв. Президентом України 1998 (із подаль­шими змінами та доповненнями).

До засобів К. з. і. належать апаратні, програмні та апаратно-програмні системи і комплекси, що реалізують криптогр. алгоритми перетворення інформації; захищають від нав’язування неправдивої інформації, включаючи засоби імітозахисту та електрон. підпису; признач. для виготовлення та розподілу клю­чових документів, які використовують у засобах К. з. і., незалежно від виду носія ключ. інформації; входять до систем та комплексів захисту інформації від несанкціонов. доступу.

Сукупність засобів К. з. і., необхід. ключ., норматив., експлуатац. та ін. документації (зокрема тієї, що визначає заходи безпеки), використання якої забезпечує належ. рівень захищеності інформації, що обробляється, збе­рігається або передається, ста­новить криптогр. систему (крип­тосистему). Засоби К. з. і. та криптосистеми можуть перебувати у держ. і недерж. власності. В Україні створ. систему К. з. і., яка є сукупністю органів, підрозділів, груп, чия діяльність спрямов. на забезпечення К. з. і., та підпр-в, установ і орг-цій, що розробляють, виробляють, екс­плуатують і розповсюджують криптосистеми та засоби К. з. і. Держ. політику щодо К. з. і. реалізує Департамент спец. комунікац. систем та захисту інфор­мації СБУ. Спец. інструкціями встановлено умови та правила підприємн. діяльності (ліцензійні умови), пов’язаної з розробленням, виготовленням, ввезенням, вивезенням, реалізацією та використанням засобів К. з. і., а також надання послуг з К. з. і. та контроль за їхнім дотриманням. Департамент спец. комунікац. систем та захисту інформації СБУ є уповноваженим держ. органом, який видає ліцензії на провадження діяльності в галузі К. з. і. Порушення порядку здійснення К. з. і. суб’єктами підприємн. діяльності, установа­ми, орг-ціями, посад. особами, громадянами карається відповідно до законодавства України.

Літ.: Мухачев В. А., Хорошко В. А. Ме­тоды практической криптографии. К., 2005; Задірака В. К., Кудін А. М. Комп’ю­терні технології криптографічного захисту інформації на спеціальних носіях: Навч. посіб. К.; Т., 2007.

В. О. Горобцов

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
В. О. Горобцов . Криптографічний захист інформації // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=1575 (дата звернення: 17.10.2021)