Кошляков Володимир Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Кошляков Володимир Миколайович

КОШЛЯКО́В Володимир Миколайович (21. 12. 1922, Сімферополь – 16. 02. 2009, Київ) – фахівець у галузi аналiтичної механiки твер­дого тiла i теорiї гiроскопiв. Син М. Кошлякова, чоловік В. Гукович. Д-р фіз.-мат. н. (1961), проф. (1966), акад. НАНУ (1992). Засл. діяч н. і т. України (2003). Держ. премія СРСР у галузі н. і т. (1976). Премії ім. М. Крилова АН УРСР (1987) та ім. М. Лаврентьєва НАНУ (2003). Закiн. Ленiнгр. iн-т точної механiки i оптики (нині С.-Пе­тербург, 1948), де відтоді й працював; 1952–66 – у н.-д. установах Москви; 1966–2009 – в Iн-тi математики НАНУ (Київ): зав. вiддiлу аналiт. механiки (1966–2003), від 2003 – гол. н. с.; водночас 1963–65 – проф. каф. теор. та приклад. механіки Київ. ун-ту; 1978–94 – проф. каф. теор. механіки Київ. полiтех. iн-ту. Осн. наук. праці присвяч. теорії та практиці гіроскопіч. приладів, механіці твердого тіла. Запропонував методи компенсації по­хибок гіроскоп. приладів в умовах маневрування суден; дослідив стійкість руху гірокомпас. систем, впровадив у теорію на­вігац. гіроскоп. приладів алгоритми на основі параметрів Родріґа–Гамільтона і Келі–Кляйна.

Пр.: Теория гироскопических компасов. Москва, 1972; Задачи динамики твердого тела и прикладной теории гироскопов. Москва, 1985; Краткий курс теоретической механики: Кинематика, кинетика. К., 1993; Параметры Родрига–Гамильтона и их приложения в механике твердого тела. К., 1994; Ме­ханика гироскопических систем // Раз­витие общей механики в России и Укра­ине в 20–80-е годы ХХ века. Москва, 1998 (спів­авт.).

Літ.: Владимир Николаевич Кошляков: [Биобиблиография]. К., 2003; Мате­матики. Механики.

О. М. Боголюбов


Покликання на статтю