Кременчуцький національний університет — Енциклопедія Сучасної України

Кременчуцький національний університет

КРЕМЕНЧУ́ЦЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ім. М. Остроградського – вищий навчальний заклад. Розташ. у м. Кременчук Полтав. обл. Засн. 1960 як заг.-тех. ф-т Полтав. інж.-буд. ін-ту; від 1972 ф-т підпорядк. Харків. автодорож. ін-ту; від 1974 – Кременчуц. філія Харків. політех. ін-ту; від 1997 – Кременчуц. політех. ін-т (створ. на базі філії та Крюків. маш.-буд. і Кременчуц. автомех. технікумів); від 2000 – політех. ун-т; від 2007 – ім. М. Остроградського; від 2009 – ун-т; від 2010 – націо­­нальний. 1972 на заг.-тех. ф-ті навч. 854 студенти, навч. процес яких забезпечували 24 викл., з них – 7 доц. До 1974 кількість студентів зросла у 2,5 раза, викл. – утричі. У роботі філії виділяються 2 періоди: підготовка спеціалістів без відриву від вироб-ва за вечір. і заоч. формами навчання (1974–89) та від­­криття денного відділ. (1989–97). Наприкінці 1990-х – на поч. 2000-х рр. в Ун-ті функціонували 7 ф-тів і 17 каф., які готували фахівців тех. профілю для пром. підпр-в міста і регіону. Нині навч. процес забезпечують Ін-т елек­­тромеханіки, енергозбереження і комп'ютер. технологій; Навч.-наук. ін-т механіки і транспорту; 4 ф-ти (електроніки та ком­­п'ю­­тер. інженерії; економіки і упр.; права, гуманітар. і соц. наук; природн. наук); 32 каф. та понад 30 допоміж. підрозділів. Готує фахівців за такими осн. напрямами: прикладна математи­­ка, транспортні технології, інж. механіка, інж. матеріалознавст­­во, металургія, зварювання, елек­­тротехніка, електронні апарати, комп'ютеризов. системи, автоматика та упр., комп'ютерна ін­­женерія, екологія, геодезія, кар­­тографія та землевпорядкування, економіка і підприємництво, менеджмент, право, культура, філологія. Нині в Ун-ті навч. понад 10,5 тис. студентів, працюють понад 600 викл., з них – 59 д-рів і 131 канд. н. Серед відомих науковців – В. Воробйов, В. Драгобецький, М. Загірняк (від 2002 – ректор), В. Комір, В. Ляшенко, О. Маслак, О. Маслов, В. Никифоров, Т. Поясок, Д. Родькін, О. Саленко, М. Сокур, А. Солтус, М. Хоменко, О. Чорний, В. Шмандій. Соц. база: 15 навч. корпусів, 58 спеціалізов. лаб.; гуртожиток; стадіон з трибунами на 10 000 м., 9 спорт. майданчиків, плавал. комплекс, легкоатлет. манеж; спорт.-оздо­­ров. табір на Дніпрі. Діють коледж, б-ка (фонд понад 750 тис. прим.), електронна б-ка, видає «Вісник Кременчуцького національного університету ім. М. Ост­­роградського» (див. «Вісник Кре­­менчуцького державного політехнічного університету»).

О. В. Груніч


Покликання на статтю