Ксенофобія — Енциклопедія Сучасної України

Ксенофобія

КСЕНОФО́БІЯ (від грец. – чужий і …фобія) – поняття, що позначає нетерпимість, ворожість, ненависть, презирство до когось або чогось чужого, незнайомого, незвичного, а також нав'яз­ли­вий страх стосовно незнайомих осіб. У соц. сенсі його трактують переважно як нетерпимість, ненависть, а не як страх. Залежно від об'єкта, на який вона спрямована, К. поділяють на расову, етнічну, реліг. і стосовно груп, що відрізняються за соц., культур., матеріал. чи фіз. оз­на­ками. Останній вид охоплює широке коло соц. фобій, зокрема мігрантофобію. Близькими, але дещо відмін. за значенням є поняття «расизм», «шовінізм», «націоналізм». К. ґрунтується на одній із базових особливостей людської природи – ділити світ на «ми» та «вони», «свої» та «чужі». Нетерпимість до «чужих» пов'язана із формуванням обра­зу «своїх» (процесами соц. іден­тифікації особистості, груп. іден­тичністю). У державах із тоталітар. режимом образ ворога («чужо­го») створюють з метою об'єд­нання чл. сусп-ва і створення ілюзії відсутності соц. дистанції між ними. Нині під К. найчастіше розуміють нетерпиме ставлення до осіб ін. національностей. Для виявлення рівня етніч. дистанції між представниками різних національностей викори­стовують шкалу соц. дистанції Е.-С. Боґардуса, який від 1924 розробляв методики вимірювання соц. дистанції, запропоновані Р. Парком. На думку ос­таннього, величина соц. дистан­ції між людьми з різних соц. чи етніч. груп свідчить як про ступ. інтеграції і солідарності сусп-ва, так і про заг. рівень розвитку де­мократ. культури. В УРСР 1990 Н. Паніна здійснила апробацію цієї методики, в результаті чого сконструйовано 7-бальну шкалу соц. дистанції: 1 бал – особа згідна сприйняти представника ін. національності як чл. родини, 2 – як близького друга, 3 – як сусіда, 4 – як колегу по роботі, 5 – як жителя країни, 6 – як туриста, 7 – взагалі не допускала б в країну (1 бал означає макс. нац. толерантність, 7 – крайню нетерпимість). Від 1992 її вико­ристовують у моніторинг. дослідж. науковці Ін-ту соціології НАНУ (Київ); за нею також розраховують Індекс нац. дистанці­йованості (середній бал за шка­лою соц. дистанції стосовно представників кожної із національностей) та Інтеграл. індекс нац. дистанційованості (усеред­нене значення ставлення до всіх національностей, окрім українців і росіян та укр. діаспори). Значення останнього від 5-ти до 6-ти балів засвідчує схильність до К. (прихов. К.), вище 6-ти ба­лів – характеризує розповсюдження відкритих ксенофоб. ус­тановок (відкрита К.). Нині мо­ні­торинг. дослідж. К. в Україні про­водять під кер-вом В. Паніотто.

Літ.: Паніотто В. Динаміка ксенофобії в Україні. 1994–2002 // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2003. № 3; Кобзін Д. О. та ін. Ксенофобія в контексті поліетнічності українського су­спільства. Результати соціологічного дослідження. Х., 2008.

Т. Я. Любива


Покликання на статтю