Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського — Енциклопедія Сучасної України

Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського

ДОНЕ́ЦЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ЕКОНО́МІКИ І ТОРГІ́ВЛІ ім. М. Туган-Барановського – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців у галузях економіки, торгівлі та підприємництва. Засн. 1920 у Києві як вищий кооп. технікум, від 1927 – кооп. ін-т. 1934 переведений у Харків, де 1935 об'єднаний з Харків. планово-екон. ін-том, Укр. ін-том держ. торгівлі та Луган. ін-том громад. харчування в Укр. ін-т рад. торгівлі. Від 1940 – Харків. ін-т рад. торгівлі, який 1959 переведено у м. Сталіно (нині Донецьк) і перейменовано у Донец. ін-т рад. торгівлі. Від 1992 – комерц. ін-т, від 1998 – сучасна назва (2000 присвоєно ім'я М. Туган-Барановського), від 2007 – національний. У його структурі – ін-ти: економіки і упр., обліку і фінансів, харч. вироб-в; ф-ти: маркетингу, торгівлі і митної справи, харчування; Докучаєв., Краматор., Маріуп. і Шахтар. технікуми; Севастоп. екон.-технол. ф-т; Сімфероп., Криворіз., Луган. навч. центри; Маріуп. навч.-консультац. центр; ін-т післядиплом. освіти. Заг. кількість студентів – понад 19 тис. осіб. Навч.-вихов. процес забезпечують 435 викл., з них д-рів н., проф. – 47, канд. н., доц. – 258. Осн. напрямки н.-д. роботи: пром. маркетинг; екон. механізм упр. підпр-вом; маркетинг. менеджмент; фінанс. проблеми розвитку держави і підпр-в; підвищення конкурентноздатності підпр-в на світ. ринку; матем. моделювання в економіці; упр. асортиментом і якістю спожив. товарів; оцінювання якості продукції, обладнання, технол. процесів підпр-в харчування методами кваліметрії. Серед відомих науковців – О. Шубін, Л. Омелянович, А. Садеков, Л. Балабанова, О. Чернега, О. Оліфіров, С. Аптекар, Ю. Чацкіс, В. Погребняк, В. Топольник, В. Осокін, Д. Лойко, В. Сукманов, І. Заплетніков, А. Поперечний, Л. Нікітін, О. Дмитрук. Соц. база: спорткомплекс, 4 гуртожитки, комплекс громад. харчування, спорт.-оздоров. табір, база відпочинку. Ун-т підтримує наук. зв'язки з ВНЗами Бельгії, Великої Британії, США, Фінляндії, Франції, країн СНД; видає «Вісник Донецького державного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського», зб. наук. пр. «Торгівля і ринок України», «Обладнання і технологія харчових виробництв», «Інтелект, особистість, цивілізація». Перший ректор (після переведення до Донецька) – А. Байрачний (1959–61), від 2001 – О. Шубін.

А. А. Садеков


Покликання на статтю