Добровольський Петро Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Добровольський Петро Михайлович

ДОБРОВО́ЛЬСЬКИЙ Петро Михайлович (16(28). 01. 1871, с. Яриловичі Городнян. пов. Черніг. губ., нині с. Старі Яриловичі Ріпкин. р-ну Черніг. обл. – 21. 08(03. 09). 1910, Чернігів) – історик, архівіст, крає- знавець. Закін. Черніг. духовну семінарію (1894). Служив у Черніг. духов. консисторії (1895–1903); вчителював у церк.-парафіял. школах Чернігівщини; працював у конторі Черніг. губерн. земської лікарні; від 1905 – гласний, 1906–10 – секр. Черніг. міської думи. Водночас від 1899 – чл., від 1902 – управитель справами (вчений секр.) Черніг. губерн. архів. комісії. Започаткував систематизацію документів і налагодив комплектування архіву за рахунок справ, описи яких надходили з установ Черніг. та ін. губерній, де не було архів. комісій; упорядковував і вивчав архіви черніг. установ – духов. консисторії, губерн. земської управи, міської думи, общини сестер милосердя св. Феодосія, місц. храмів і монастирів; 1905 підготував і видав каталог музею комісії. На сторінках «Трудов Черниговской губернской архивной комиссии», «Черниговских губернских ведомостей» і «Черниговских епархиальных известий» ввів у наук. обіг топогр. описи насел. пунктів краю, отримані з Сенат. архіву (С.-Петербург); документи до біографій св. Феодосія Углицького та Дмитрія Ростовського; матеріали з історії Черніг. духов. семінарії і чол. г-зії. Учасник 12-го (Харків, 1902) і 13-го (Катеринослав, нині Дніпропетровськ, 1905) всерос. археол. з'їздів, наради представників губерн. архів. комісій у С.-Петербур. археол. ін-ті (1908). Один із організаторів 14-го всерос. археол. з'їзду в Чернігові (1908). Ред. «Трудов Черниговского предварительного комитета по устройству ХIV Археологического съезда в Чернигове», де вміщено описи архівів Черніг. і Ніжин. міських дум та низки приват. архівів, й «Каталога выставки ХIV Археол. съезда в Чернигове» (обидва – Чернігів, 1908).

Пр.: Опись хозяйства Черниговского Елецкого монастыря, составленная святителем Дмитрием Ростовским // Черниг. епархиал. изв. 1900. № 7; Архив Черниговского кафедрального собора // Тр. Черниг. губерн. ученой архив. комиссии. 1902. Вып. 4; Топографическое описание городов Чернигова, Нежина и Сосницы с их поветами // Там само; Сенатский архив // Там само. 1903. Вып. 5; «Черниговские губернские ведомости»: указатель статей по истории, археологии и этнографии за 1838–1906 гг. // Там само. 1907. Вып. 7 (співавт.).

Літ.: Верзилов А. Петр Михайлович Добровольский: Биогр. очерк // Тр. Черниг. губерн. ученой архив. комиссии. Чг., 1911. Вып. 8; Бородіна З., Курас Г. П. М. Добровольський – історик і краєзнавець // 1-а Черніг. обл. наук. конф. з істор. краєзнавства: Тези доп. Чг., 1985; Курас Г. Питання церковного краєзнавства у науковому доробку П. М. Добровольського // 8-а Всеукр. наук. конф. «Істор. краєзнавство і культура»: Наук. доп. та повідомлення. К.; Х., 1997; Черненко О., Ясновська Л. Археологічні дослідже-ння П. М. Добровольського на Чернігово-Сіверщині // Сіверян. літопис. 1999. № 5.

О. Б. Коваленко


Покликання на статтю