Кравченко Іван Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Кравченко Іван Іванович

КРА́ВЧЕНКО Іван Іванович (20. 06. 1899, с. Троїцьке, нині Довгалівське Рокитнян. р-ну Київ. обл. – 18. 02. 1953, Київ) – історик, архівіст. Д-р істор. н. (1952), проф. (1952). Брав активну участь у встановленні рад. влади на тер. України, зокрема був головою комісії з ліквідації у Києві установ царсь­кого і Тимчас. урядів (1919–20), чл. ВУЦВК УСРР (1920–21). Закін. Київ. ІНО (1924). Навч. у ас­пірантурі Н.-д. каф. історії Укра­­їни М. Грушевського (Київ, 1925–28), де досліджував тему «Вели­копанське господарство на По­­діллі в першій половині ХІХ ст.», од­­нак промоційну роботу не за­­хистив. Працював у Київ. ІНО (1928–33); водночас входив до складу Комісії ВУАН для виучування соц.-екон. історії України 19–20 ст. (1929–34), Археогр. ко­­місії ВУАН (1930–34), Комісії рев. рухів в Україні при ВУАН (1930). Як секр. Істор. циклу ВУАН 1933–34 активно виступав проти шко­ли М. Грушевського. Вчений секр. і дир. Істор.-археогр. ін-ту ВУАН (Київ, 1934); н. с. Київ. обл. істор. архіву (1934–36); співроб., заст. дир. з наук. роботи Центр. наук. б-ки АН УРСР (Київ, 1936–40); викл. Моздоц. вчител. ін-ту (1941–42) й Ростов. ун-ту (1942–44; обидва – РФ); 1944–52 – де­­кан істор. ф-ту, зав. каф. історії СРСР і проректор з наук. роботи Чернів. ун-ту (актив. учасник радянізації Буковини); від 1952 – зав. каф. історії нар. госп-ва Київ. фінанс.-екон. ін-ту.

Пр.: Боротьба за радянську владу на Радомишлі // Під гнітом нім. імперіалізму (1918 р. на Київщині). Х., 1927; Ямпільський маєток наприкінці ХVІІІ та в першій чверті ХІХ століття // Студії з історії України Наук.-дослідчої катедри історії України у Київі. К., 1929. Т. 2; Фашистські концепції Грушевсько­­го і його школи в українській історіографії: Академік Грушевський і його шко­­ла після повернення з білоеміграції // Зап. Істор.-археогр. ін-ту. К., 1934. Т. 1; Забирання і публікація фольк­лору в Ста­­лінградській області // Укр. фольклор. 1938. Кн. 1; Народна творчість донсь­ких козаків // Там само. Кн. 5–6.

І. В. Верба


Покликання на статтю