Кравченко Надія Михайлівна — Енциклопедія Сучасної України

Кравченко Надія Михайлівна

КРА́ВЧЕНКО Надія Михайлівна (04. 11. 1935, Київ – 22. 12. 2001, там само) – археолог, славіст. Канд. істор. н. (1967). Закін. Моск. ун-т (1959). Відтоді працювала в Ін-ті архео­логії АН УРСР (Київ); від 1967 – у Київ. пед. ін-ті: 1985–90 – зав. каф. історії; від 1992 – доц. однойм. каф. Київ. славістич. ун-ту. Від 1970 очолювала археол. екс­педицію Київ. пед. ін-ту в Обухів., Васильків., Фастів. р-нах Київ. обл. (вивчала зарубинец., київ., черняхів. і ранньослов'ян. пам'ятки). Досліджувала духовну культуру давніх слов'ян (міфологію та реліг. вірування, зародження писемності), старожитності 1-го тис. н. е. Серед. Подніпров'я, Побужжя, Надчор­номорщини, Молдови.

Пр.: Косановский могильник (по ма­­териалам раскопок В. П. Петрова, Н. М. Кравченко 1961–1964 гг.) // Мат. и исследования по археологии СССР. Москва, 1967. № 139; Исследование славянских памятников на Стугне // Славяне и Русь. К., 1979; Погребаль­ные обряды племен черняховской куль­туры // Свод археол. источников. Мос­ква, 1983 (спів­авт.); Древняя история славян в концепциях современной украинской историографии. Два дискурса методологии // Слов'ян. культури в європ. цивілізацї. К., 2001; Фастівщина: Сторінки історії. Фастів, 2003 (спів­авт.).

Літ.: Юшко А. А., Обломский А. М., Абашина Н. С. Памяти Надежды Ми­­хайловны Кравченко (1935–2001) // Рос. археология. 2002. № 4; Абашина Н. С. Слово об Учителе // Дослідж. з археоло­гії, історії, етнографії: Пам'яті Н. М. Крав­ченко. К., 2003.

Н. С. Абашина


Покликання на статтю