Крал Їржі — Енциклопедія Сучасної України

Крал Їржі

КРАЛ Їржі (Král Jiří; 30. 10. 1893, Прага – 24. 01. 1975, там само) – чеський географ, антропогеограф. Доц. (1924). Закін. філос. ф-т Карлового ун-ту в Празі (1917). Удосконалював знання в ун-тах Польщі, Югославії та Болгарії. 1920–29 – співроб. Ге­­огр. ін-ту (засн. Відділу географії слов'ян), 1939, 1945–49 – проф. географії на природозн. ф-ті Карлового ун-ту; 1929–39 – проф. географії Ун-ту Коменсь­кого в Братиславі та дир. Братислав. геогр. семінарії. Репрес. 1949, звільнений з роботи. Чл. Вченого т-ва ім. П. Шафарика та Корпусу по дослідж. Словаччини та Підкарп. Русі (обидва – Прага), геогр. т-в у Польщі, Юго­славії та СРСР; голова чехословац. секції Комісії по дослідж. пастушої культури Карпат та Балкан. К. – засн. чес. антропогеографії. Від 1919 досліджував Закарп. Україну та гір. р-ни Сло­ваччини, заселені переважно русинами-українцями. Його дво­томна «Geografická bibliografie Pod­karpatské Rusi» (Bratislava, 1923; 1928), окрім бібліографії географії Підкарп. Русі, містить значний обсяг літ-ри з ін. ділянок карпатознавства. Підтриму­вав тісні зв'язки з укр. дослідниками даного регіону, зокрема С. Рудницьким та В. Кубійовичем. У спів­авт. з останнім ви­­дав декілька праць, а його двотомну монографію «Пастуше жит­тя у Підкарпатській Русі» пе­­реклав чес. мовою (Bratislava, 1935; 1937).

Пр.: Osídlení Podkarpatské Rusi // Sborník České společnosti zeměpisné. Praha, 1923; Podkarpatska Ruś. Praha, 1924; Rozdělení Pod­karpatské Rusi na výrobní oblasti a na přirozené krajiny ze­­mědělské // Sborník I sjezdu slovan­ských geografů a etnografů. Praha, 1924 (окре­­ме вид. – Praha, 1926); Polonina Rivna v Pod­karpatské Rusi. Sídla obyvatelstva. Hospodářské využití. Praha, 1925; Příspě­­vek k salašnictví Huculů v Podkarpatské Rusi. Brno, 1929; Anthropogeografický výzkum vysokohorské oblasti Karpat // Pamietnik II zjazdu slowiańskich geogra­­fów i etnografów w Polsce 1927. Kraków, 1930; Úvahy o rozčlenění českoslovens­­kých Karpat na přírodní oblasti a poj­­menování těchto oblastí // Sborník filo­­zofickej fakul­ty Univerzity Komenského. Bratislava, 1930; Nejnovější mapy anth­­ropogeografické Slovenska a Podkarpats­­ké Rusi // Sborník II sjezdu čs. geografů. Bratislava, 1933; Vesnická sídla v Čes­koslovenské republice a zvláště v zemi Slovenské a Podkarpatoruské // Zbiór prac poswiecony przez Towarzystwo Geogra­­ficzne we Lwowie Eug. Romérovi. Lwów, 1934.

Літ.: J. Korčák. Jiří Král pětasedm­de­sátníkem // Sborník Československé spo­lečnosti zeměpisné. 1968; J. Martinek. Geografové v českých zemích 1800–1945. 2008 (обидві – Прага).

М. І. Мушинка


Покликання на статтю