Красуський Іван Адамович — Енциклопедія Сучасної України

Красуський Іван Адамович

КРАСУ́СЬКИЙ Іван Адамович (20. 04. 1866, Мо­сква – 1937) – хімік. Брат К. Кра­суського. Магістр хімії (1898). Навч. у С.-Петербур. ун-ті (1884–88), закін. Ун-т св. Володимира у Києві зі ступ. канд. фіз.-мат. н. (1889). Стажувався за кордоном у лаб. з вивчення хім. технологій Цюрих. (Швейцарія) і Браун­­швей. (Німеччина) політех. ін-тів. Від 1893 працював у Харків. ун-ті: приват-доц. (від 1898), читав кур­си аналіт., орган. і тех. хімії (1900–03); Харків. технол. ін-ті (з перервою): проф. та зав. каф. техно­логії харч. речовин (1900–04, 1906–23), ректор (1915–16, 1918–19 та 1921–22), редагував (від 1908) його «Извѣстия…». Водночас 1901–04 читав лекції з ор­ган. хімії у Харків. вет. ін-ті. 1904–06 – проф. каф. хім. технологій буд. матеріалів Варшав. політех. ін-ту. 1919–20 викладав у Кубан. політех. (м. Краснодар, РФ) та Краснодар. мед. ін-тах. 1921–23 – проф. каф. товарознавства і тех­нології Харків. комерц. ін-ту. 1924 організував і очолив Укр. ін-т приклад. хімії (Харків). У 1920–30-х рр. одночасно викладав у ін. харків. ВНЗах. Наук. дослідж. у галузі хімії ґрунтів. Секр. (1894–99), чл. Ради (1899–1902) та віце-голова (1902–04) Харків. т-ва с. госп-ва. Чл. Правління Харків. громад. б-ки (1894–1904). Брав участь у Менделєєв. з'їздах (1907, 1911). Попечитель Харків. навч. округу (1917).

Пр.: Об определении гигроскопичес­кой воды // Тр. Об-ва физ.-хим. наук при Харьков. ун-те. Отчеты в 1895 г. 1896. Т. 1(23); Результаты анализов почв поселка Чаквы // Там само. Отчеты в 1896 г. 1898. Т. 3(24) (співавт.); К вопросу об определении титра кислот и щелочей // Там само. Отчеты в 1897 г. 1900. Т. 25 (співавт.); Титрованный метод определения цинка // Там само. Отчеты в 1905 и приложение. 1906. Т. 33, вып. 18; К вопросу об организации хи­мико-фармацевтической промыш­лен­но­сти на Украине // Хим.-фармацевт. вест. 1926 (співавт.).

Літ.: Красуский И.: [Автобио­гра­фия] // Физ.-мат. ф-т Харьков. ун-та за первые сто лет его существования (1805–1905). 1905. Ч. 2; Козодавлев О. А. Красуский Иван Адамович: Профессор химической технологии // Служение Отечеству и долгу: Очерки о жизни и деятельности ректоров харьков. вузов. 2004; Черниш І. Професор Харківського технологічного інституту Іван Адамович Красуський // Формування істор. пам'я­ті. Польща і Україна: Мат. Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 12 трав. 2007 р.). 2008 (Сер. Польс. альманах. Вип. 3); усі – Харків.

ДА: Держ. арх. Харків. обл. Ф. Р-1682, оп. 2, спр. 162; ЦДАВО України. Ф. 166, оп. 12, спр. 3832.

Ю. Ю. Полякова, І. М. Шульга

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Ю. Ю. Полякова, І. М. Шульга . Красуський Іван Адамович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=3029 (дата звернення: 26.10.2021)