Красуський Костянтин Адамович — Енциклопедія Сучасної України

Красуський Костянтин Адамович

КРАСУ́СЬКИЙ Костянтин Адамович (02(14). 09. 1867, с. Верейкіно Рязан. губ., нині Моск. обл. – 07. 04. 1937, Баку) – хімік. Брат Івана, батько Володимира Красуських. Д-р хімії (1911), проф. (1912), чл.-кор. АН УРСР (1926) та СРСР (1933). Засл. діяч н. Азерб. РСР (1936). Закін. С.-Пе­тербур. ун-т (1891), де за­лиш. для підготовки до професор. звання і працював до 1902 на каф. фіз. хімії. 1903–07 – проф. неорган., аналіт. та орган. хімії Варшав. ун-ту; 1907–12 – проф. каф. орган. хімії Київ. політех. ін-ту, 1912–16 – Київ., 1916–29 – Харків. ун-тів. Водночас викладав неорган., аналіт. та орган. хімію на Харків. вищих жін. курсах, у вет., фармацевт., с.-г. ін-тах, мед. академії. Від 1929 – у Баку: проф. Азерб. ун-ту (до 1930) та ін­дустр. ін-ту (1930–37). Досліджу­вав альфа-окисли, аміноспирти. Зокрема вивчив реакції ізо­­мер. перетворень альфа-окис­лів, а також отримання з них при вза­ємодії з аміаком та амінами чис­­лен. бета-аміноспиртів; висунув гіпотезу про проміжне утворення окислів у реакціях отримання альдегідів і кетонів із гліколів (1900); встановив режим реакцій отримання аміноспиртів (1911). Відп. ред. «Українського хімічного журналу» (від 1925).

Пр.: О реакции образования альдегидов и кетонов из a-хлороспиртов // Журн. Рус. физ.-хим. об-ва. 1902. Т. 34, вып. 3; О механизме изомеризации a-оки­сей // Там само. Вып. 6; Исследование изомерных превращений, со­­вершающихся при участии органичес­ких окисей. С.-Пе­тербург, 1902; О порядке присоединения аммиака к органическим a-окисям несимметричного строения // Журн. Рус. физ.-хим. об-ва. 1908. Т. 40, вып. 2; Исследование реакций аммиака и аминов с органическими окисями. К., 1911; О действии эти­­л­амина на окись пропилена // УХЖ. 1925. Т. 1, кн. 3; О действии аммиака на окись пропилена и синтез диметилморфолина // ЖОХ. 1936. Т. 6, вып. 3.

Літ.: Мовсум-заде М. М. Константин Адамович Красуский: Очерк жизни и деятельности // ЖОХ. 1938. Т. 8, вып. 4; Мусабеков Ю. С. К. А. Красуский: К 25-летию со дня смер­­ти // Вопр. исто­­рии естествознания и техники. 1963. Вып. 14; Волков В. А., Вонский Е. В., Кузнецова Г. И. Выда­­ющиеся химики мира: Биогр. справоч. Москва, 1991; Мчедлов-Петросян Н. О. Константин Адамович Красуский: К 140-летию со дня рожд. // Вісн. Харків. ун-ту. Сер. Хімія. 2007. № 770, вип. 15.

М. О. Мчедлов-Петросян, С. Б. Глибицька


Покликання на статтю
М. О. Мчедлов-Петросян, С. Б. Глибицька . Красуський Костянтин Адамович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=3030 (дата звернення: 23.10.2021)