Колосова Наталія Феоктистівна — Енциклопедія Сучасної України

Колосова Наталія Феоктистівна

КО́ЛОСОВА Наталія Феоктистівна (31. 10. 1932, Харків – 28. 10. 2010, там само) – бібліограф. Мати Л. Ста­­родубцевої. Канд. пед. н. (1978), проф. (1989). Закін. Харків. біб­­ліотеч. ін-т (1954), де 1963–99 й працювала (нині академія культури): від 1966 – зав. каф. тех. б-к і наук. інформації, від 1979 – зав. каф. галузевого бібліографознавства, від 1989 – проф. 1954–63 – у Харків. наук. б-ці. Чл. редколегії респ. зб. «Бібліотекознавство і бібліографія». Іні­­ціаторка, чл. редколегії, укладач­­ка і авторка огляд. статей 1-го в Україні держ. ретроспект. покаж­­чика «Бібліографічні посібники УРСР. 1976–1980» (Х., 1985). Наук. до­­слідж.: бібліографія укр. літ-ри, тех. літ-ри; тех. біб­­ліо­­графія України; книгознавст­­во, історія і сучас. стан тех. літ-ри в Україні.

Пр.: Библиография технической ли­­те­­ратуры: Темат. план и методич. указания. Х., 1972; Первое издательство технической литературы Украинской ССР // Науч. и тех. б-ки СССР. 1980. № 7; Организация технической биб­­лиографии в СССР и библиографичес­­кое обеспечение техники: Учеб. пособ. Х., 1986; Сучасні проблеми бібліографії в Україні // Культура України: історія і сучасність. Х., 1992; Бібліографія науково-технічної сфери: Навч. посіб. Х., 1998; Бібліографічна підготовка фа­­хівців вищої кваліфікації у Харківській державній академії культури // Вісн. Харків. академії культури: Зб. наук. пр. 2000. Вип. 3.

Літ.: Самійленко Т. П. Колосова Наталія Феоктистівна: До 35-річчя пед. діяльності // Вісн. Книжк. палати. 1998. № 1; Щербініна О. П., Сєдих В. В. Н. Ф. Колосова як бібліограф та бібліо­текознавець (До 70-річчя від дня народж.) // Бібліогр. читання пам'яті укр. бібліографа Федора Максименка. Х., 2002.

Л. Я. Філіпова


Покликання на статтю