Колоша Олег Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Колоша Олег Іванович

КОЛО́ША Олег Іванович (07. 05. 1925, Черкаси) – вчений-агрохімік, фiзiолог рослин. Син І. Колоші. Д-р с.-г. н. (1970). Закiн. Київ. с.-г. iн-т (1952). Працював 1952–56 в Укр. НДІ соціаліст. землеробства (Київ); 1956–59 – зав. агрохiм. лаб. та вiддiлу рiльницт­ва Чернiг. с.-г. дослiд. станцiї; від 1959 – в Iн-ті фiзiологiї рослин і генетики НАНУ (Київ): 1973–93 – зав. вiддiлу фiзiологiї стiйкостi. Наук. дослiдж.: фізіол.-біохім. ме­ханізми стійкості с.-г. культур до низьких т-р, проблеми її підвищення; оцінювання зимо- і моро­зостійкості озимих злаків; зміни активності ферментів, ліпід. та жирнокислот. складу, перекис. окислення ліпідів мембран за умов впливу на рослини низьких т-р. Запропонував низку крiо­протекторiв – антиоксидантiв i сполук фiтогормонал. дiї для пiд­вищення стiйкостi зерн. і овоч. культур.

Пр.: Физиология морозостойкости сортов озимых культур. К., 1969; Зимо­стойкость зерновых культур. Москва, 1969 (співавт.); Антиоксиданты ионил и дилуидин как модификаторы морозо- и заморозкоустойчивости растений // Докл. ВАСХНИЛ. 1986. № 8 (спів­авт.); Криофитофизиологические меха­низмы адаптации и устойчивости // ФиБКР. 1986. Т. 18, № 6; Устойчивость томатов к низким температурам (фи­­зио­логические и биохимические аспек­ты повышения криоустойчивости тома­тов). К., 1993 (співавт.).

П. С. Майор


Покликання на статтю