Колубовський Яків Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Колубовський Яків Миколайович

КОЛУБО́ВСЬКИЙ Яків Миколайович (07(19). 10. 1863, м. Глухів Черніг. губ., нині Сум. обл. – після 1931, там са­мо) – педагог, історик філософії, бібліограф. Закін. Глухів. прогім­назію, Колегію П. Ґалаґана (Київ, 1882), С.-Пе­тербур. ун-т (зі ступ. канд. н., 1886). Слухав лекції з філософії та психології у Ляйпциз. ун-ті (Німеччина), де також очолював академ. слов'ян. т-во, працював у психол. лаб. В. Вун­­дта. Учителював (1887–90 і 1892–1903); 1891–92 – секр., заст. ред. ж. «Вопросы философии и психологии» (Москва); водночас 1893–1918 – керуючий справами Всерос. попечительства сліпих; 1899–1917 – секр. ред. «Журнала Министерства народного просвещения»; 1918–20 – дир. Колегії П. Ґалаґана; за сумісн. від 1919 – чл. Постій. комісії для складання біогр. словника діячів укр. землі при УАН; 1920–24 – проф., декан ф-ту соц. вихо­вання Глухів. ІНО; 1924–28 – проф. Ніжин. ІНО. Співоргані­за­тор і учасник міжнар. з'їздів у спра­­вах слі­­пих у Берліні (1898), Гамбурзі (1907), Манчестері (1908), Відні (1910), Філадельфії (1911), Дюс­­сельдорфі (1913), Лондоні (1914) та ін. Написав перший повний нарис історії рос. філософії (з укр. матеріалами) як додаток до рос. перекладу «Истории новой философии в сжатом очерке» Ф. Ібервеґа та М. Гайнце (С.-Пе­­­тербург, 1890; 1898–99), курси лекцій із логіки, бібліогр. огляди праць С. Гогоцького і П. Юркевича, низку статей з історії рос. філософії та педагогіки для «Эн­­ци­­клопедического словаря» Ф. Брокгауза й І. Ефрона та часописів. Частина неопубл. руко­писів К. зберігається в Архіві РАН.

Пр.: Психологическая лаборатория В. Вундта // Рус. богатство. 1890. № 2–3; Материалы для истории философии в России. 1855–1888 // Вопр. философии и психологии. Москва, 1890. Год 1, кн. 4; 1891. Год 2, кн. 5, 6; Философский ежегодник: Обзор книг, статей и заметок, преимущественно на русском языке, имеющих отношение к философским знаниям. Москва, 1894. Год 1 (1893); 1896. Год 2 (1894); Английские съезды по делам слепых. С.-Пе­тербург, 1909; Work for the Blind in Russia. 1910; Меж­дународные съезды по делам слепых. Испанский съезд по делам слепых. С.-Пе­­­тербург, 1913; Слепые и война. Петроград, 1916; Опыт коллективного обследования одаренности // Зап. Ніжин. ІНО. 1926. Кн. 6; По рефлексологічних лабораторіях // Там само. 1927. Кн. 7; До питання про філософію на Україні // Там само. 1928. Кн. 8.

Літ.: Заремський М. Й. Історіософія Я. М. Колубовського та її вплив на дослідження філософського процесу в Ро­сії // Мат. 4-ї Сум. обл. наук. істор.-краєзн. конф. Ч. 1. С., 2001; Смольні­­цька М. Колегія Павла Галагана в на­­ціональ­но-культурному житті України (1871–1920 рр.). К., 2007.

Г. В. Самойленко


Покликання на статтю