Колузанов Костянтин Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Колузанов Костянтин Васильович

КОЛУЗА́НОВ Костянтин Васильович (15. 10. 1935, с. Івановка, нині Саратов. обл., РФ – 29. 07. 2006, Одеса) – економіст. Д-р екон. н. (1981), проф. (1986). Закін. Одес. с.-г. ін-т (1963). Працював у Чор­­номор. відділ. Держплану УРСР: 1975–85 – зав. сектору автомати­зації планування с.-г. вироб-ва; від 1985 – у Одес. аграр. ун-ті: 1988–89 і 1998–2003 – зав., 1989–98 і 2003–05 – проф. каф. орг-ції вироб-ва та агробізнесу. Осн. напрям наук. дослідж. – удо­­сконалення планування нар. госп-ва на базі ЕОМ та обчислюв. техніки.

Пр.: Применение экономико-мате­ма­­тических методов в сельском хозяй­стве. Москва, 1975 (спів­авт.); Социально-экономическая модель сельского райо­­на. К., 1979 (спів­авт.); Модель комплек­­са справочно-информационных задач по показателям уровня развития с.-х. производства // Модели и ме­то­ды опти­­мал. планирования в с. хоз-ве: Сб. науч. тр. О., 1988; Основні аспекти перебудови агропромислового комплексу регіону // Аграр. вісн. Причо­рно­мор'я: Зб. наук. пр. О., 2000. Вип. 5; Проблема визначення оптимального розміру с.-г. підприємств // Там само. 2005. Вип. 27 (спів­авт.).

Літ.: Сухий Я. В., Вітмановська Л. О. Колузанов Костянтин Васильович // Вче­ні економісти-аграрники. Кн. 5, ч. 1. К., 2001.

Я. В. Сухий


Покликання на статтю