Гришко Микола Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Гришко Микола Миколайович

ГРИШКО́ Микола Миколайович (06(19). 01. 1901, Полтава – 03. 01. 1964, Київ) – генетик, ботанiк, селекціонер. Д-р с.-г. н. (1936), проф. (1937), акад. АН УРСР (1939). Держ. нагороди СРСР. Закiн. Полтав. (1925) та Київ. (1926) с.-г. iн-ти. Працював викл. Майнiв. с.-г. технiкуму (нині Бобровиц. р-ну Черніг. обл., 1925–29); доц. Сум. ін-ту буряківництва (1930) та Чернiг. ін-ту тех. культур (1931), який 1932 був переведений у м. Глухів Сум. обл. і реорганіз. спочатку в Ін-т прядил. культур, а згодом у Глухів. с.-г. ін-т (1937–39 – зав. каф. генетики, селекції і насінництва); водночас 1932–39 – один з організаторів та зав. вiддiлу генетики i селекцiї ВНДI конопель (нині Ін-т луб'яних культур УААН, м. Глухів). 1939– 44 – дир. Ін-ту ботаніки АН УРСР (Київ); від 1944 – засн. і 1-й дир., від 1959 – н. с. Центр. респ. ботан. саду АН УРСР (нині Нац. ботан. сад НАНУ), якому 1991 присвоєно його ім'я; водночас від 1939 – проф. каф. генетики Київ. с.-г. ін-ту, 1944–48 – зав. каф. селекції і генетики рослин Київ. ун-ту. 1940–44 – голова Відділу біол. наук, 1945–48 – голова Відділу с.-г. наук АН УРСР. Наук. дослідж. присвяч. питанням генетики, селекції, акліматизації та інтродукції рослин. Описав культурну флору Пн. Лiсостепу. Досліджував бiологiю конопель, зокрема статевий диморфiзм i дiагностику статi, можливостi регулювання статі, карiологiю, генетику та питання еволюцiї статi, полiморфiзм та природу однодомностi, можливiсть подолання дводомностi та роздiл. статевостi конопель. Пiд кер-вом Г. розроблено наук. проект Ботан. саду; обґрунтовано ботан.-геогр. принципи закладення його колекцій, які згодом за чисельністю досягли рівня найбільших європ. ботан. садів; зроблено знач. внесок у розвиток селекції та акліматизації різноманіт. рослин. Був головою Укр. відділ. Всесоюз. с.-г. т-ва (1940–48).

Пр.: Матеріали до вивчення культурної флори Північного лісостепу України // Вісн. приклад. ботаніки. 1930. № 3–4; Курс загальної генетики. Х.; К., 1933; Проблема пола у конопли // Биология конопли. К., 1935; Одновременно созревающая конопля. Москва, 1937 (укр. мовою – К.; Х., 1937); Курс генетики. Москва, 1938 (співавт.); Селекция конопли // Конопля: Сб. Москва, 1938 (співавт.); Біологічні науки на Україні // Вісті АН УРСР. 1943. № 1–2; Ботанічний сад Академії наук Української РСР і його колекції. К., 1950 (співавт.); Академік М. Ф. Кащенко – видатний біолог-мічурінець. К., 1951; Акліматизація рослин на Україні // Розвиток науки в УРСР за 40 р. К., 1957; Про створення в Ботанічному саду АН УРСР довідкового гербарію рослин, вирощених в ботанічних садах УРСР // Вісн. Ботан. саду АН УРСР. 1959. № 1 (співавт.).

Лiт.: Котов М. I., Лихвар Д. Ф. Микола Миколайович Гришко // УБОЖ. 1964. Т. 21, № 4; Микола Миколайович Гришко. К., 1977; Гришко-Богменко Б. К., Пилипчук О. Я. Микола Миколайович Гришко. К., 1993; Голобородько П. А. Гришко Микола Миколайович // Вчені-генетики і селекціонери у галузі рослинництва. Кн. 4. К., 2000; Черевчен-ко Т. М., Чувікіна Н. В. До 100-річчя з дня народження Миколи Миколайовича Гришка // Інтродукція рослин. 2000. № 3–4; Наукова спадщина академіка М. М. Гришка // Мат. конф., присвяч. пам'яті акад. М. Гришка – видатного селекціонера, генетика, ботаніка та громадського діяча. Глухів, 2005.

М. А. Кохно


Покликання на статтю