Великий Анатолій Павлович — Енциклопедія Сучасної України

Великий Анатолій Павлович

ВЕЛИ́КИЙ Анатолій Павлович (23. 09. 1936, Київ) – фахівець у галузі математики та інформатики. Д-р фіз.-мат. н. (1992), чл.-кор. НАНУ (1997). Премія ім. В. Глушкова НАНУ (1997). Держ. премія України в галузі н. і т. (2001). Закін. Київ. ун-т (1959). Працював у Київ. ін-ті автоматики (1959–67); від 1967 – в Обчислюв. центрі Держплану УРСР (Київ, нині Держ. НДІ інформатизації та моделювання економіки): від 1971 – зав. відділу розробки автоматизов. підсистеми планування науки і техніки, від 1991 – заст. дир., від 1995 – дир. Наук. дослідження: екон.-матем. моделі, обчислюв. алгоритми, асимптотич. аналіз диференціал.-різницевих рівнянь з малим параметром, обчислюв. методи для упр. екон. процесами, інформатизація органів держ. влади України. Розробив систему динаміч. моделей міжгалуз. балансу з виділенням фондостворювал. і нефондостворювал. галузей та явним врахуванням різних за величиною галузевих інвестиц. лагів. Дослідив матем. природу цих моделей, з’ясував умови існування розв’язків, що відповідають екон. змісту. Отримав нові результати в обчислюв. математиці, зокрема запропонував узагальнення відомих формул Фробеніуса щодо обернення блочних матриць, побудував відповідні паралельні алгоритми. Розробив нові ефективні алгоритми обернення матриць великої розмірності і матриць, збурених на спектрі. Виконав низку дослідж. в галузі сучас. інформ. технологій стосовно системи екон. безпеки держави та захисту інформації у комп’ютер. мережах.

Пр.: Про асимптотику узагальнених розв’язків диференціально-різницевих рівнянь з малим параметром при старших похідних // Доп. АН УРСР. 1964. № 11; Асимптотический подход к переносу граничных условий для систем линейных обыкновенных дифференциальных уравнений // УМЖ. 1978. Т. 30, № 4; Обращение матриц по частям // Кибернетика. 1990. № 1; Моделювання підвищення рівня конкурентоспроможності національної економіки // Моделювання та інформатизація соц.-екон. розвитку України: Зб. наук. пр. К., 2002. Вип. 2 (співавт.); Моделювання накопичення й обслуговування державного боргу // Там само (співавт.).

І. І. Рєпін

Статтю оновлено: 2005

Покликання на статтю
І. І. Рєпін . Великий Анатолій Павлович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2005. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=32723 (дата звернення: 29.09.2021)