Кооперативна рада Українська світова — Енциклопедія Сучасної України

Кооперативна рада Українська світова

КООПЕРАТИ́ВНА РА́ДА Українська світова – громадська організація. Засн. 1973 на конф. представників укр. коопе­­ративів у рамках Світ. конгресу вільних українців у Торонто, ідею про створення К. р. У. с. схвалено 1967 на поперед. конф. у Нью-Йорку. Гол. завдання – координація діяльності укр. госп.-кооп. сил у світі та репрезентація укр. діаспор. кооперації у міжнар. кооп. русі. У роботі установ. конф. узяли участь делегати Т-ва укр. кооперації у США, Укр. кооп. ради Канади, кооперативів «Но­­ва Фортуна» (Велика Британія), «Дністер» (Австралія), «Відродження» (Арґентина), які обрали правління К. р. У. с. на чолі з В. Ситником. На той час укр. кооперація у цих країнах об'єд­­нувала 74 діючі кооперативи з 80-ма тис. чл. (бл. 150 млн дол. США обігового капіталу). К. р. У. с. мала намір матеріал. засобами допомагати українцям у діаспорі зберігати нац. ідентичність і водночас відновлювати кооп. установи. Після тривалого динам. росту укр. кооперації у діаспорі розпочалися труднощі. Екон. нестабільність та несприятливе законодавство спри­­чинили ліквідацію укр. коопера­­ції в Арґентині, згодом вийшла з К. р. У. с. кооп. спілка «Нова Фортуна», занепала укр. коопе­­рація в Бразилії. Не витримали конкуренції великих підпр-в торг.-споживчі, буд. і вироб. коопера­­тиви, діяла лише кредитна кооперація. Після проголошення незалежності України 1991 К. р. У. с. надала значну допомогу у відродженні кооп. руху в Україні. У серпні 1991 в Торонто проведено конф. представників укр. кооперації Америки, Канади й Австралії, скликано К. р. У. с. для координації роботи з Держ. адміністрацією кредит. спілок Аме­­рики (у її роботі взяли участь представники ВР України). Конф. обрала Комісію для координації заходів щодо відновлення кооп. руху в Україні, до якої увійшли Б. Ватраль, Т. Підзамецький, Б. Кекіш, М. Болюх, Д. Григорчук, В. Гупалівський, Я. Скрип­­ник, О. Заверуха, І. Ляшок, Т. Де­­нисенко, Ю. Чучман. З цією ж метою проведено конф. в Едмонтоні, Торонто, Медісоні, Вашинґтоні за участі чл. Президії ВР України В. Пилипчука (голова Екон. комісії) та В. Євтухова (голова Комісії з питань розвит­­ку базових галузей нар. госп-ва). 1994 сформовано Нац. асоц. кредит. спілок України, що за актив. підтримки К. р. У. с. опікувалася розвитком кредит. спі­­лок в Україні та налагоджувала зв'язки з кооперацією в діаспорі. 2009 ухвалено Закон України «Про кредитні спілки». На той час в Україні діяло бл. 800 кредит. спілок, які стали чл. 3-х всеукр. об'єднань: Нац. асоц. кредит. спілок України, Всеукр. асоц. кредит. спілок (обидві – бл. 150 кооп. спілок), Всеукр. асоц. кре­­дит. спілок військовослужбовців та працівників силових відомств (понад 20 кооп. спілок), що увійшли до К. р. У. с. У 1990-х рр. приріст чл. в укр. кредит. спілках у діаспорі практично припинився у зв'язку зі сповільненням емiграції з України та демогр. структурою самої діаспори. Вод­­ночас відбувався процес консо­­лідації кредит. спілок. Так, у Канаді нині діє 8 укр. кредит. спілок, тоді як 1975 їх було 40, у США – 16 (1987 – 31), в Австралії – 1 (раніше – 7). Чисельність чл. складає відповідно 75, 105 та 7 тис. осіб. Керівні органи К. р. У. с.: рада директорів, екзекутив. контрол. і статут. ком-ти. Голова – І. Ляшок (від 2008).

Літ.: Плешкевич О., Семчишин М. Українська кооперація діяспори. Чікаґо, 1992; Міжнародний кооперативний рух: генезис та тенденції сучасного розвитку: Мат. Міжнар. наук.-практ. конф. 16–17 лютого 2012. П., 2012.

С. Д. Гелей


Покликання на статтю