Копержинський Костянтин Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Копержинський Костянтин Олександрович

КОПЕРЖИ́НСЬКИЙ Костянтин Олександрович (23. 10(04. 11). 1894, с. Глібів, нині Новоушиц. р-ну Хмельн. обл. – 18. 03. 1953, Ленінград, нині С.-Пе­тербург) – літературо­знавець, етнограф, бібліограф. Закін. Кам’янець-Поділ. г-зію (1913) та істор.-філол. ф-т Петрогр. ун-ту (нині С.-Пе­тербург, 1918). Учителював. Від 1922 – приват-доц. каф. історії укр. літ-ри Кам’янець-Поділ. ІНО; 1923–25 викладав у Ленінграді. 1925–29 мешкав в Одесі, працював в ІНО, був чл. Одес. комісії краєзнавства та Одес. наук. при ВУАН т-ва, водночас 1925–26 – кер. істор.-філос. секції Ка­­м’янець-Поділ. наук. при ВУАН т-ва, 1926–28 – зав. укр. відділу Центр. наук. б-ки (Одеса), також очолював Одес. бібліогр. т-во. Після обрання 1928 дійс. чл. Н.-д. каф. історії України при ВУАН пере­їхав до Києва. 1930–33 – дійс. чл. Київ. філії НДІ Т. Шевченка, кер. секції літ-ри феодал. епохи та фольклору, кер. бібліогр. комісії і секції методики та історії літ. критики, співроб. каф. укр. етнографії ВУАН. У вересні 1933 за­арешт. у «справі славістів», у березні 1934 засудж. до 3-х р. таборів. Покаран­ня відбував у Іркутську (РФ). 1937–45 – зав. каф. рос. мови Іркут. пед. ін-ту. Від 1945 – проф. каф. слов’ян. філології Ленінгр. ун-ту. Досліджував історію укр. театру 18–19 ст., давньої та нової укр. літ-ри, зокрема творчість В. Суразького, П. Гулака-Арте­мов­ського, М. Драгоманова, а та­­кож питання фольклору, етногра­фії, міжслов’ян. літ. взаємин. Ар­хів К. зберігається у Рос. нац. б-ці у С.-Пе­тербурзі. Реабіліт. 1956.

Пр.: Обжинки. Обряди збору врожаю у слов’янських народів нової доби роз­витку. О., 1926; Театральне і музичне життя на Поділлі наприкінці ХVIII та в перші три десятиліття ХІХ ст. // Зап. істор.-філол. відділу ВУАН. 1926. Кн. 7–8; Бібліографічні уваги до історії української книги 80-х–90-х років ХІХ століття в Одесі // Пр. Одес. центр. наук. б-ки. 1927. Т. 1; Музичне життя на Чернигівщині в другій половині ХVIII та на початку ХІХ століття // Наук. зб. за рік 1927. К., 1927. Т. 24; З історії театру на Чернигівщині (1750–1830 рр.) // Чернигів і пн. Лівобережжя. К., 1928; До системи поняттів часу у слов’ян. К., 1928; Українське наукове літературо­знавство за останнє десятиліття. 1917–1927. К., 1929.

Літ.: Сафронов Г. И. К. А. Копержин­ский: (К десятилетию со дня смерти) // Славян. филология. Ленинград, 1964; Гуменюк М. П. К. О. Копержин­ський – бібліограф і книгознавець // Форму­ван­­ня і використання бібліотечних фондів. К., 1984; Савенок Л. А. Кость Копержин­ський і Одеса (до 100-річчя від дня на­­родж. вченого-славіста) // Одесі – 200. О., 1994. Ч. 2; Іваневич Л. А., Іване­­вич В. С. До бібліо­графії праць Костя Копержинського // Наук. пр. Кам’я­нець-Поділ. ун-ту. Сер. Бібліотекознавство. Книгознавство. 2010. Вип. 2.

І. П. Березовський

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
І. П. Березовський . Копержинський Костянтин Олександрович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=3340 (дата звернення: 05.08.2021)