Корбутяк Дмитро Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Корбутяк Дмитро Васильович

КОРБУТЯ́К Дмитро Васильович (22. 10. 1945, с. Бучачки, нині Снятин. р-ну Івано-Фр. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1990), проф. (1992). Держ. премія України в галузі н. і т. (1997). Закін. Чернів. ун-т (1969), де і працював. Від 1971 – в Ін-ті фізики напівпровідників НАНУ (Київ): від 1994 – зав. лаб. фізики поверхні шаруватих структур, від 1996 – зав. відділу напівпровідник. детекторів іонізуючого випромінювання. Наук. дослідж. у галузі поверхн. фотолюмінесценції в напівпровідниках, екси­тонні спек­­три в тонких приповерхн. шарах, структурах з квант. ямами та квант. надґратках, нелінійні оп­­тич­­ні ефекти в квазідвовимір. напівпровідник. структурах. Роз­­робляє напівпровідник. де­текто­­ри іонізуючого випроміню­вання.

Пр.: Оптические свойства полупроводников: Справоч. К., 1987; Исследование спектров оптического усиления в гетероструктурах с двумерной квантовой ямой // ЖЭТФ. 1989. Т. 96, вып. 4; Enhancement of electron-pho­­non interaction in ultrashort period GaAs/AlAs superlattices // Phys. Rev. B. 1997. Vol. 55, № 16; Телурид кадмію: Домішково-дефектні стани та детекторні властивості. К., 2000; Экситонные состояния и фотолюминесценция крем­­ниевых и германиевых нанокристаллов в матрице Al2O3 // ФТП. 2008. Т. 42, № 10; Температурна залежність фотолюмінесценції квантових точок CdTe у полімерній матриці // УФЖ. 2010. Т. 55, № 7 (усі – спів­авт.).

В. М. Томашик


Покликання на статтю