Блонський Іван Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Блонський Іван Васильович

БЛО́НСЬКИЙ Іван Васильович (23. 06. 1950, с. Серафинці Городен. р-ну Ста­ніслав., нині Івано-Фр. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1990), проф. (1993), чл.-кор. НАНУ (1997). Держ. премії України в галузі н. і т. (1994, 2003). Закін. Чернів. ун-т (1972), відтоді пра­цює в Ін-ті фізики НАНУ (Київ): від 1993 – зав. лаб. фотоакустики й оптики, від 1994 – заст. дир. з наук, роботи. Наук. дослідження: екситон. процеси у сильноанізотроп. середовищах; фізика низькорозмір. систем, фаз. структур, переходів; оптич. тафотоакустич. спектроскопії конденсов. стану, лазер. приладобудування. Ви­явив нові дисипативні механіз­ми, які визначають закономір­ності поглинання світла в крис­талах із вираж. фононним ан­гармонізмом; нові механізми енергет. і фаз. релаксації поляритонів у класі напівпровідників із шаруватою структурою, роз­винув і використав нові високочутл. методи для дослідж. фаз. міжполітип. переходів; ефект фотогенерації звуку гігант. інтен­сивності, притаманний сукупно­сті термоізольов. напівпровідник. нанокластерів; передбачив «роз­мірний ефект» в енергообміні між електрон. і ґратковими збу­дженнями в напівпровідник. наночастках; дослідив особливо­сті реалізації фотоакустич. ефек­ту в пористому кремнії та ін. су­час. матеріалах електрон. техні­ки. Створив високочутл. комплекс для діагностики матеріалів ла­зер. й електрон. техніки на но­вій метод. основі та лазер. комп­лекс для прецизій. обробки над­твердих матеріалів.

Пр.: Photoacoustic effect in porous silicon // Semiconductor: Science and Technology. 1977. Vol. 12, № 1 (співавт.); Екситонні процеси в шаруватих крис­талах. К., 1986 (співавт.); Динаміка ба­гатокомпонентного газу квазічасти­нок. К., 1991 (співавт.); Thermal diffusivity of solids determination by piezo­electric technique // J. Applied Physics. 1996. Vol. 79, № 7 (співавт.); Science and technology excimer laser complex and examples of its applications // Semicond Physics, Quantum electronics, Opto­electronics. 2000. Vol. 3, № 1 (співавт.).

M. С.Бродин


Покликання на статтю