ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

ВСІ ТОМИ

ЕСУ

ТОМ 3
ISBN: 966-02-2682-9 (Т. 3)
УДК: 030(477)

Енциклопедія Сучасної України. Т. 3: «Біо» – «Бя» / Гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2004. 695 с.
Том містить 3.2 тис. статей


Біогеографія 

(від біо... і географія) – наука, що вивчає закономірності поширення й розподілу на Земній кулі живих організмів (рослин, грибів, тварин, мікроорганізмів) та їх історично сформованих...

І. Г. Ємельянов, І. В. Загороднюк


Біогеохімія 

– галузь геохімії, яка вивчає кругообіг хімічних елементів у біосфері Землі з участю живих організмів. Основоположником Б. був В. Вернадський, який організував у Києві 1918 першу в світі...

Д. Є. Макаренко


Біогеоценоз 

(від біо..., гео... і ...ценоз) – функціональне поєднання на певній однорідній ділянці земної поверхні живих істот (рослин, тварин, грибів, мікроорганізмів) і середовищ їхнього існування...

М. А. Голубець


Біогеоценологія 

– наука про закономірності формування, будову, поширення, розвиток та функціонування біогеоценозів і біогеоценотичного покриву. Б. сформувалася в межах геоботаніки і болотознавства...

М. А. Голубець


Біографістика 

– тип гуманітарного знання, який спирається на традицію подання в тексті життєвого шляху людини в конкретний історичний період. Життєписи, що фіксують в істор. і культур. пам’яті народу...

Д. В. Стус


Біографічний метод 

– метод дослідження у психології, соціології та інших суспільних науках, спрямований на вивчення особливостей життєвого шляху особи в певному макро- та мікросоціальному оточенні. Перші...

Є. І. Головаха


Біографія 

(від біо... і ...графія) – життєпис; відтворення на основі фактів і документів життя та діяльності, історії духовного розвитку особи у зв’язку з суспільними умовами її епохи; спосіб...

В. С. Чишко


Біоенергетика 

(від біо... і енергетика) – наука, що вивчає шляхи та способи перетворення енергії в біологічних системах. Існування живих організмів і біосфери в цілому можливе лише за безперервного...

В. М. Войціцький


Біоетика 

(від біо... і етика) – розділ етики, що вивчає проблеми моралі насамперед стосовно людини і всього живого, визначає, які дії щодо живого з морального погляду допустимі, а які – ні. Б. належить...

Ю. І. Кундієв


Біоіндикатори 

(від біо... і лат. indico – вказую) – біологічні об’єкти, наявність або стан яких може свідчити про певні особливості середовища: підвищену концентрацію іонів важких металів, пестицидів,...

Д. М. Гродзинський


Біокібернетика 

(від біо... і кібернетика) – напрям у біологічних науках, що базується на застосуванні методів кібернетики. Предметом Б. є заг. принципи та механізми здобування і зберігання інформації,...

Б. Л. Палець


Біокліматологія 

(від біо… і кліматологія) – розділ біометеорології, що вивчає вплив кліматичних чинників на живі організми. Окрім важл. спеціалізов. розділів Б. – агрокліматології і медичної...

Н. М. Михайленко


Біоколоїдної хімії Інститут ім. Ф. Овчаренка 

(ІБКХ) – науково-дослідна установа. Створ. 1991 у Києві на базі Відділ. природ. дисперсних систем Фіз.-хім. інституту АН УРСР (нині Фізико-хімічний інститут ім. О. Богатського НАНУ). Осн. напрями...

В. А. Прокопенко


Біокомунікація 

(від біо... і комунікація) – спілкування тварин, взаємини між особинами одного або різних видів за допомогою передавання сигналів (специфічних – хімічних, механічних, оптичних, акустичних,...

Л. І. Францевич


Біоконверсія 

(від біо… і конверсія) – процес перетворення речовин і енергії під впливом живих організмів або ж у їхніх клітинах. Б. притаманна будь-якій біологічній системі, оскільки перетворення...

Д. М. Гродзинський


Біолік 

– підприємство з виробництва імунобіологічних і лікарських препаратів. Розташ. у Харкові. Засн. 1989 як вироб. частина НДІ мікробіології вакцин й сироваток ім. І. Мечникова. Від 1992 – ЗАТ із...

Ю. М. Краснопольський


Біоліти 

(від біо... і грец. λίυος – камінь) – органогенні гірські породи, складені переважно з решток організмів або продуктів їхньої життєдіяльності. Розрізняють Б. зоогенні (з решток тварин):...

Д. Є. Макаренко


Біологів рослин Всеукраїнська асоціація 

(ВУАБР) – громадська асоціація фітобіологів, діяльність якої спрямована на виконання наукових досліджень з екологічного моніторингу водних систем природних фіто- та агроценозів,...

А. В. Панталієнко


Біології клітини Інститут 

– науково-дослідна установа, що проводить дослідження у галузі клітинної та молекулярної біології, біохімії, генетики та біотехнології. Засн. 2000 у Львові на базі Відділ. регулятор. систем...

М. В. Гончар


Біології Науково-дослідний інститут 

– галузева установа, що діє при Дніпропетровському університеті. Засн. 1934 як НДІ гідробіології на базі гідробіол. станції (створ. 1927 для вивчення гідробіол., гідрохім. і гідролог. режимів...

О. В. Міхеєв


Біології південних морів Інститут ім. О. Ковалевського 

(ІБПМ) – науково-дослідна установа, що досліджує екологічні аспекти життєдіяльності морів та океанів. Засн. 1963 на базі Севастоп. біол. станції з приєднанням на правах відділень Одес. та...

А. Г. Сивцова


Біології тварин Інститут 

– науково-дослідна установа. Засн. 1960 у Львові як Укр. НДІ фізіології і біохімії с.-г. тварин Міністерства с. господарства УРСР на базі відділу біохімії с.-г. тварин НДІ землеробства і...

Р. Я. Іскра


Біологічна зброя 

– різновид зброї масового ураження, дія якої ґрунтується на використанні хвороботворних властивостей мікроорганізмів, спроможних розмножуватися в рослинах, в організмах людей, тварин і...

О. Маначинський, І. Ю. Худецький, В. В. Нарожнов


Біологічна меліорація водойм 

– система заходів, спрямованих на поліпшення якостей водного середовища за допомогою водних організмів (гідробіонтів). Принцип Б. м. в. базується на властивості окремих видів водних...

Ю. П. Зайцев


Біологічна номенклатура 

– система наукових найменувань або кодування біологічних об’єктів, заснована на їхній подібності чи спорідненості. У вузькому значенні Б. н. – універсальна наук. система назв таксонів...

С. В. Межжерін


Біологічна освіта 

– різновид професійної освіти, що забезпечує підготовку фахівців з різних галузей біології. Б. о. формує світосприйняття, розуміння закономірностей і принципів існування біол. систем....

В. М. Бровдій


Біологічна продуктивність 

– маса органічної речовини, яку за одиницю часу утворюють авто- й гетеротрофні організми, популяції організмів даного виду, родини або класу, природні екосистеми й агроценози та біосфера...

Б. І. Гуляєв, Ю. П. Зайцев


Біологічна система 

– живий об’єкт чи система об’єктів різноманітної складності (клітина, тканина, орган, система органів, організм, біоценоз, екосистема, біосфера), що мають у своєму складі максимальне з...

О. М. Міхеєв


Біологічне очищення води 

– складний процес звільнення води від авто- й алохтонного забруднення, в основному – від органічних сполук і деяких неорганічних речовин (сполук азоту, фосфору, сірки, іонів ряду металів)...

П. І. Гвоздяк


Біологічне різноманіття 

– різноманіття органічного світу нашої планети, що є результатом тривалого еволюційного процесу. Визначення поняття «Б. р.» принципово важливе як для розвитку екол. теорії, так і для...

Ю. Р. Шеляг-Сосонко, І. Г. Ємельянов


Біологічний напрям у соціології 

– один із найвпливовіших напрямів у соціальній науці 2-ї половини 19 ст., який зводив сутність соціальних явищ і факторів до біологічних процесів і законів, механічно перенесених на життя...

І. М. Грабовська, С. І. Грабовський


Біологічний ризик 

– значення ймовірності такого відхилення біологічної системи від норми, завдяки якому може настати її незворотне руйнування. Залежно від типу біол. системи розрізняють Б. р. для людини,...

Д. М. Гродзинський


Біологічні ритми 

– циклічні коливання інтенсивності й характеру біологічних процесів і явищ. Їх можна схарактеризувати як регулярні кількісні та пов’язані з ними якісні зміни деяких особливостей біол....

Г. Д. Слинявчук


Біологічні станції 

– наукові установи для стаціонарного вивчення фауни та флори певних ґрунтово-кліматичних зон. Розрізняють Б. с. морські, прісноводні, лісові, степові, пустельні, гірські та ін. Б. с....

О. М. Арсан


Біологічні стимулятори 

– речовини тваринного та рослинного походження або штучно синтезовані, які при введенні в організм здатні прискорювати ріст, підвищувати збудливість, активізувати функціональну...

М. М. Хомляк


Біологічні цикли 

– періодично повторювані в організмах та їхніх угрупованнях (популяціях, біоценозах) зміни біологічних явищ, які виникли в процесі еволюції внаслідок пристосування до циклічних змін умов...

В. Г. Долін


Біологія 

(від біо… і …логія) – система наук про живі організми, їхню структурну організацію, функції життєдіяльності, всі прояви життя, зв’язки живих істот між собою і середовищем та їхній...

Д. М. Гродзинський


Біологія і хімія в школі 

– науково-методичний журнал видавництва «Педагогічна преса». Засн. 1995 Мін-вом освіти й науки України та АПНУ. Виходить 6 разів на рік. Обсяг – 7 арк. Признач. для вчителів хімії та біології,...

М. М. Хомляк


Біологія космічна 

– галузь біології, що вивчає біологічну дію факторів космічного польоту й простору на живі організми. Б. к. розробляє заг. біол. основи та принципи забезпечення косміч. польотів людини, дбає...

Є. Л. Кордюм


Біологія розвитку 

– біологічна дисципліна, що вивчає закономірності індивідуального розвитку живої системи. До завдань Б. р. належать дослідження сутності й причин запліднення, структурно-функціон. змін в...

С. М. Гарматіна


Стор. 1 із 80        1    2    Вперед