Блонський Павло Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Блонський Павло Петрович

БЛО́НСЬКИЙ Павло Петрович (14(26). 05. 1884, Київ – 15. 02. 1941, Моск­ва) – психолог, педагог. Д-р пед. н. (1935), проф. (1918). Закін. Ун-т св. Володимира у Києві (1907). Від 1908 викладав педагогіку в серед. навч. закладах Москви. Від 1913 – приват-доц. Моск. ун-ту. Одночасно викладав в Ун-ті Шанявського, на Тихомирів. вищих жін. та на літніх учител. курсах. Від 1917 – викл. Моск. ун-ту, працював у НДІ пе­дагогіки та психології. 1919 був одним із засн. і кер. Академії соц. виховання (від 1924 – Ака­демія комуніст. виховання). 1921 відсторонений від кер-ва й роботи в Академії. Від поч. 30-х рр. – зав. лаб. пам'яті, потім лаб. мислення і мовлення в НДІ психології (нині Ін-т психології Рос. академії освіти). Дослідж. Б. серед. 20-х рр. ґрунтувалися на ідеї розвитку (психіка – ре­зультат еволюції) та цілісному підході до вивчення дитини (ви­вчення псих. і фіз. властивостей у взаємодії). У кн. «Психологиче­ские очерки» (1927) висунув оригін. уявлення про походження й розвиток псих, життя, трактуючи його як низку різних рівнів псих. діяльності: від сну (примі­тив. псих. стану) до найвищих інтелект. функцій. Експеримен­тально вивчав особливості функ­ціонування мислення в процесі вікового розвитку. Запропонував оригін. теорію пам'яті. У своїх дослідж. звертався до укр. істо­рії та культури. У перекл. укр. мо­вою вийшла його праця «Педо­логія в масовій школі першого ступеня» (X., 1931).

Пр.: Курс педагогики: Учеб. пособ. 1916; Задачи и методы народной пе­дагогики. 1916; Очерк научной психо­логии. 1921; Педагогика. 1922; 1924; Основы педагогики. 1925; 1929; Педо­логия. 1934; 1936; Избранные педаго­гические произведения. 1961; Избран­ные психологические произведения. 1964; Мои воспоминания. 1971; Избран­ные педагогические и психологические сочинения. Т. 1–2. 1979 (усі – Москва).

Літ.: Данильченко М. Г. Видатний ра­дянський психолог і педагог П. П. Блонський. X., 1971.

М.-Л. А. Чепа


Покликання на статтю