Корецький Володимир Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Корецький Володимир Михайлович

КОРЕ́ЦЬКИЙ Володимир Михайлович (06(18). 02. 1890, м. Катеринослав, нині Дніпропетровськ – 25. 07. 1984, Київ) – правознавець. Батько Ю. Корецького. Д-р юрид. н. (1939), проф. (1920), акад. АН УРСР (1948). Засл. діяч н. УРСР (1947). Герой Соц. Праці (1980). Держ. нагороди СРСР. Дійс. (від 1977), почес. (від 1983) чл. Ін-ту міжнар. права в Женеві, чл. низки міжнар. т-в. Закін. Харків. ун-т (1916), де був залишений для підготовки до професор. звання на каф. цивіл. права і судочинства. Після більшов. перевороту 1917 працював проректором і заст. декана правового ф-ту Харків. ін-ту нар. госп-ва; від 1920 – у Харків. юрид. ін-ті: 1937–41 – зав. каф. історії держави і права, 1947–49 – зав. каф. міжнар. пра­­ва; 1941–44 – у Ташкент. юрид. ін-ті; 1949–74 – дир., від 1974 – почес. дир. і зав. відділу міжнар. права та порівнял. правознавст­­ва Ін-ту держави і права АН УРСР (Київ). Водночас був зав. право­­вого підвідділу Наркомату іноз. справ УСРР (1921–22), зав. юрид. відділів «Укоопспілки» (1922–24) й «Українбанку» (1924–30), ст. консультантом Держ. арбітражу при РНК УСРР (1930–35). Входив до складу рад. делегацій на сесіях ГА ООН (1946, 1947, 1949). У 1947–49 – чл. і 1-й заст. голови Комісії з прав людини ООН, чл. Комісії міжнар. права ООН, 1957–69 – чл. постій. палати Третей. суду в м. Гааґа (Нідерланди), 1961–70 – чл. (1967–70 – заст. голови) Міжнар. суду ООН. Брав активну участь у підготовці Заг. декларації прав людини та багатьох ін. важливих міжнар.-правових документів. Досліджував проблеми цивіл. права, міжнар. приват. права, між­­нар. госп. права, міжнар. публіч. права, а також всесвіт. історії держави і права. Єдиний вчений-правознавець колиш. СРСР, удостоєний звання Героя Соц. Праці. 1990 Ін-ту держави і права АН УРСР присвоєно ім'я К.

Пр.: Очерки международного хо­зяйственного права. Вып. 1. Х., 1928; Очерки англо-американской доктрины и практики международного частного права. Москва, 1948; Монтеск'є. К., 1955; «Общие принципы права» в меж­­дународном праве. К., 1957; Декларация прав и обязанностей государств. К., 1962; Избранные труды. Кн. 1–2. К., 1989.

Літ.: Владимир Михайлович Корецкий. Биобиблиография ученых УССР. К., 1984; Михайлов А. Професор Корецький і права людини // Уряд. кур'єр. 2008, 3 верес.; Денисов В. Н. В. М. Корецький – фундатор Інституту // Флагман укр. юрид. науки: До 60-річчя Ін-ту дер­­жави і права НАНУ. 1949–2009. К., 2009.

Ю. С. Шемшученко


Покликання на статтю