Бречкевич Митрофан Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Бречкевич Митрофан Васильович

БРЕЧКЕ́ВИЧ Митрофан Васильович (04. 06. 1870, с. Бакоти Кременец. пов. Волин. губ., нині Кременец. р-ну Терноп. обл. – 23. 08. 1963, Київ) – історик-славіст. Засл. діяч н. УРСР (1948). Закін. Волин. духовну семінарію (1890). Працював учителем та інспектором. Закін. Юр'єв. ун-т (нині Тарту, Естонія, 1901), залиш. для підготовки до професор. звання, 1906–11 – приват-доц., читав заг. курс історії слов'ян. 1911–13 – у наук. відрядженні у Штеттіні, Берліні, Парижі, Лондоні. 1913–22 – проф. Казан. ун-ту, 1923–31 – Дніпроп. ІНО. Від 1931 – на пенсії. 1938 – проф. Київ. пед. ін-ту, викладав стародавню історію, за сумісн. – історію серед. віків у Київ. ун-ті. 1941–44 викладав у пед. ін-тах у Сталінграді, Бірську та Бугуруслані. 1944–50 – в Київ. ун-ті (від 1946 – зав. каф. історії серед. віків). Осн. теми наук. праць: історія поморських слов'ян, нім. колонізація Помор'я. У роботах про Святополка Поморського і помор. монастирі дослідив боротьбу сх. слов'ян із Тевтон. орденом (12 ст.), порушив питання про час феодалізації помор. слов'ян і про нім. колонізацію. Представник позитивіст. напряму в історії. Вагомим внеском в укр. славістику стала праця Б. «Східно-поморське князівство та його занепад. Початкова історія Гданського коридору (ХІІІ–ХІV ст.)» // «Наук. зап. Дніпроп. наук. т-ва при ВУАН. Істор.-філол. секція», Дн., 1929, вип. 1. У цій праці Б. зосереджує увагу на проблемах соц.-екон. розвитку Помор'я, використовуючи значний джерел. матеріал. Роботи, що залишилися в рукописах, зокрема «Очерк истории средних веков» (1946), свідчать, що вчений зберігав незалежність міркувань і думок навіть за рад. часів.

Пр.: Святополк, князь Поморский // Сб. Учено-лит. об-ва при Юрьев. ун-те. Юрьев, 1902. Т. 5; Первые поморские монастыри. Очерк из истории Балтийского Поморья в ХІІ в. Юрьев, 1905; Введение в социальную историю княжества Славии, или Западного Поморья. Исследование по истории прибалтийских поморян за первые полтора века со времени принятия ими христианства (1128–1278). Юрьев, 1911; О славянах и их соседях в древнейшее время // Уч. зап. Казан. ун-та. 1913. Кн. 11; Полабские славяне // Там само. 1915. Кн. 10; Периодизация истории славян // ЖМНП. 1915. № 9; Национальный вопрос в славянских землях. Казань, 1917; Спірні питання раннього середньовіччя // Україна. К., 1930. Кн. 41.

Літ.: Москаленко А. Е. М. В. Бречкевич и его работы по истории поморских славян // Славян. сб. Саратов, 1972; Його ж. Славяноведение в дореволюционной России: Библиогр. слов. Москва, 1979; Рудь М. О. З історії славістики в Київському університеті: М. В. Бречкевич // Вісн. Київ. ун-ту. Сер. Історія. К., 1995. Вип. 33.

В. А. Короткий


Покликання на статтю