Космодаміанський Олександр Сергійович — Енциклопедія Сучасної України

Космодаміанський Олександр Сергійович

КОСМОДАМIА́НСЬКИЙ Олександр Сергійович (24. 03. 1923, с. Ревни, нині Брян. обл., РФ – 12. 06. 2005, Донецьк) – фахівець у галузі механіки, математик. Батько І. Болграбсь­­кої. Д-р тех. н. (1963), проф. (1965), акад. НАНУ (1990). Засл. діяч н. УРСР (1983). Премiя iм. О. Динника АН УРСР (1983). Учасник 2-ї світ. вій­ни. Бойові та держ. нагороди СРСР. Закiн. Саратов. ун-т (РФ, 1949). Працював у Рос­­тов. (РФ, 1952–53) і Саратов. (1953–65) ун-тах. 1965–2005 – у Донец. ун-тi: проректор з наук. роботи (до 1976), водночас зав. каф. теорії пружності й обчислюв. математики (до 2005); деякий час на громад. засадах очолював відділ матем. проб­­лем пружності та пластичності Iн-ту приклад. математики i ме­­ханiки АН УРСР (Донецьк). Відп. ред. наук.-тех. зб. «Теоретична та прикладна механіка» (1975–2008). Наук. дослідження: теорiя пружностi, зокрема проблеми концентрацiї напружень у кон­­ст­­рукцiях, ослаблених отворами, а також гiрн. тиск в iзотроп. i анiзотроп. масивах, розроблен­­ня та обґрунтування наближ. методiв для визначення напруженого стану багатозв'яз. сере­­довищ. Розробляв методи розрахунку на міцність, стійкість і коливання склад. деталей конструкцій. Запропонував високоефективні методи розв'язку двовимір. плоских задач теорії пружності, в'язкопружності та пластичності для багатозв'яз. середовищ; теор. і матем. методи дослідж. тривимір. задач для багатозв'яз. пластин із мате­­ріалів з ускладн. фіз.-мех. влас­­тивостями; методи розрахунку впливу нелінійності та повзучості на концентрацію напружень для гірських порід. Засн. наук. школи у галузі матем. проблем механіки деформів. твердого тіла.

Пр.: Анизотропные многосвязные среды: Учеб. пособ. Д., 1970; Некото­­рые задачи нелинейной теории упругости: Учеб. пособ. Д., 1971 (спів­авт.); Плоская задача теории упругости для пластин с отверстиями, вырезами и выступами: Учеб. пособ. К., 1975; Изгиб толстых многосвязных плит. Д., 1977 (спів­авт.); Толстые многосвязные пластины. К., 1978 (спів­авт.); Динамические задачи для анизотропных сред с усложненной геометрией: Учеб. пособ. Д., 1983 (спів­авт.); Динамические задачи теории упругости для анизо­­тропных сред. К., 1985 (спів­авт.); Математическая физика: Законы равновесия и движения материальных тел: Учеб. пособ. Д., 2003 (спів­авт.).

Літ.: 80-річчя академіка НАН України О. С. Космодаміанського // Вісн. НАНУ. 2003. № 3.

В. П. Шевченко

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
В. П. Шевченко . Космодаміанський Олександр Сергійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=3858 (дата звернення: 23.10.2021)