Коссович Петро Самсонович — Енциклопедія Сучасної України

Коссович Петро Самсонович

КОССО́ВИЧ Петро Самсонович (16(28). 09. 1862, м. Горки, нині Могильов. обл., Білорусь, за ін. даними – с. Усадище Смолен. губ., Росія – 13(26). 08. 1915, похов. у с. Сестрине, нині Смолен. обл., РФ) – вчений-агрохімік, ґрунто­знавець, фізіолог рослин. Похо­див з укр. дворян. роду з Черніг. губ. Закін. Моск. ун-т (1887, от­ри­мав золоту медаль за працю «Происхождение азота в растениях») і Петров. землероб. та ліс. академію (Москва, 1889), де був залиш. при каф. землеробства для підготовки до наук. діяльності. Викладав хімію в Уч-щі живопису, скульптури й арх-ри, 1891 приват-доц. Моск. ун-ту. 1892 перебував у закордон. наук. відрядженні, а також вивчав діяльність дослід. полів і станцій Росії. Від 1894 – зав., від 1902 – ординар. проф. каф. ґрунтознав­ства з основами с. госп-ва, вод­ночас 1905–07 та 1909–11 – дир. Петрогр. ліс. ін-ту (нині С.-Пе­тербург). 1895 за працю «К вопро­су об усвоении растениями сво­­бодного азота» отримав ступ. ма­гістра. Організував при Ін-ті с.-г. хім. лаб., бюро із землероб­­ства і ґрунтознавства, реорганіз. згодом у Держ. ін-т дослід. агро­но­мії. Створив і очолював с.-г. лаб. при Департаменті землеробства. Заснував і видавав «Жур­­нал опыт­­ной агрономии» (1900–15), «Труды сельскохозяйствен­ной химической лаборатории». Досліджував особливості засво­єння рослинами вільного азоту атмосфери (встановив симбіоз водоростей і бактерій у цьому процесі), ґрунти різних природ. зон. Здійснив низку подорожей із метою хім. вивчення ґрунтів пн.-зх. і пн.-сх. р-нів Азербайджану, Росії, України, Молдови, Німеччини й ін. Зробив вагомий внесок у вдосконалення вегетац. методу, у вивчення кругообігу сірки та хлору в природі.

Пр.: Исследования по вопросу – ус­­во­яют ли водоросли свободный азот ат­­мосферы // Тр. С.-Петербур. об-ва естествоиспытателей. 1896. Т. 26; Ам­­миачные соли как непосредственный источник азота для растений // Журн. опыт. агрономии. 1901. Т. 2; Растение, фосфорит и почва по опытам химичес­кой лаборатории в Санкт-Петер­­бур­­ге // Там само. 1909. Т. 10; Почвообра­зо­­ва­тельные процессы как основа генетичес­кой почвенной классификации // Там само. 1910. Т. 11; Краткий курс об­­ще­­го почвоведения. 2-е изд. Пет­­ро­­град, 1916.

Літ.: Прянишников Д. Памяти П. С. Кос­­совича // Журн. опыт. агрономии. 1915. Т. 16; Памяти профессора Петра Сам­­со­­новича Коссовича // Изв. Петрогр. лес. ин-та. 1916. Ч. 1.

В. М. Самородов


Покликання на статтю