Костенко Володимир Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Костенко Володимир Миколайович

КОСТЕ́НКО Володимир Миколайович (20. 01. 1940, Вінниця) – вче­ний-зоотехнік. Д-р с.-г. н. (1997), проф. (1997). Закін. Укр. с.-г. ака­демію (Київ, 1961). У 1961–66 та 1974–82 перебував на парт. роботі. 1966–70 працював у ВНДІ тваринництва (с-ще Дубровиці Моск. обл.), 1970–72 – зав. відділу технології вироб-ва молока його Тамбов. філії (РФ); від 1982 – у Вінн. аграр. ун-ті: декан зооінж. ф-ту, від 1986 – зав. каф. го­дівлі тварин, технології кормів і рибництва. Вивчає проблеми го­дівлі с.-г. тварин, зокрема вико­ристання фермент. препаратів і біологічно актив. речовин у скла­ді білк.-вітамін. добавок та премі­ксів, їхній вплив на продуктивні­сть і збереження тварин.

Пр.: ЭВМ и кормление животных. Мос­ква, 1972; Вплив згодовування ліпроту на продуктивність молодняку ве­ликої рогатої худоби // Зб. наук. пр. Вінн. аграр. ун-ту. 2001. Вип. 9; Технологія виробництва і переробки продукції тва­ринництва: Посіб. В., 2005; Нетрадиційна оцінка кормів і складання раціонів за продукцією молока. В., 2006; Якість та продуктивна дія кормів, заготовлених з біологічним консервантом «Біоконт», при згодовуванні тваринам // Зб. наук. пр. Вінн. аграр. ун-ту. 2010. Вип. 4(44); усі – спів­авт.

Л. В. Польовий


Покликання на статтю