Костенко Леонід Йосипович — Енциклопедія Сучасної України

Костенко Леонід Йосипович

КОСТЕ́НКО Леонід Йосипович (18. 03. 1943, с. Славгород, нині Красно­піл. р-ну Сум. обл.) – фахівець у галузі інформаційних технологій. Канд. тех. н. (1981). Держ. премія України у галузі н. і т. (2008). За­кін. Харків. ін-т радіоелектроніки (1966). Працює у Києві: від 1967 – в Ін-ті кібернетики, від 1970 – Ін-ті електрозварювання (обидва – АН УРСР); від 1986 – зав. відділу автоматизації бібліотечно-інформ. процесів, від 1993 – кер. Центру комп'ютер. технологій НБУВ, від 2012 – зав. відділу бібліометрії та наукометрії. Напрями діяльності: фор­мування інформ. ресурсів, теор. засади розвитку електрон. б-к, прог­­рам­­но-тех. підтримка інформ. процесів. Розробник стра­тег. плану розвитку НБУВ та Кон­цепції біб­­ліотеч. справи України. За учас­­ті К. реалізовано проекти формування заг.-держ. репозитарію електрон. версій серіал. вид. «Наукова періодика України» та «Електронні наукові фахові видання».

Пр.: Электронное моделирование за­дач исследования операций. К., 1973 (спів­авт.); Основные направления раз­вития Центральной научной библиоте­ки им. В. И. Вернадского АН УССР // Автоматизация и механизация библио­течно-библиогр. процессов: Сб. науч. тр. К., 1989 (спів­авт.); Компьютерные технологии в Национальной библиоте­ке Украины имени В. И. Вернадского // Б-ки и ассоц. в меняющемся мире: новые технологии и но­вые формы сотрудничества: Тр. 10-й юбил. конф. «Крым 2003». Москва, 2003; Нові інформаційні технології електрон­них бібліотек // БВ. 2005. № 6; Рангові зако­номірності соціальних комунікацій і усталені закони розподілу ймовірно­стей // Документознавство. Бібліотеко­знавство. Інформ. діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. мат. VIII Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 17–19 травня 2011 р. К., 2011; Наукометрические технологии в библиотеке // Б-ки нац. академии наук: проблемы функционирования, тенденции развития. 2012. Вып. 11.

Літ.: Леонід Йосипович Костенко (до 60-річчя від дня народження) // БВ. 2003. № 1; Слободяник М. Подвижник бібліотечної інформатизації // Вісн. Книжк. палати. 2003. № 2.

Т. В. Добко


Покликання на статтю