Костенко Ніна Володимирівна — Енциклопедія Сучасної України

Костенко Ніна Володимирівна

КОСТЕ́НКО Ніна Володимирівна (12. 06. 1938, с. Гнилець, нині Звенигород. р-ну Черкас. обл.) – фахівець у галузі теплофізики. Д-р тех. н. (2006). Премія ім. В. Толубинського НАНУ (2003). Закін. Київ. технол. ін-т харч. пром-сті (1965). Працювала на вироб-ві; у ВНДІ цукр. пром-сті (1970–82); ст. н. с. відділу високотемператур. термогазодинаміки Ін-ту тех. теплофізики НАНУ (1982–2010; обидва – Київ). Від 2010 – на пен­сії. Наук. дослідження: процеси теплообміну і гідродинаміки в полях відцентрових сил, зокрема в галузі диспергування різних матеріалів у вихровому потоці. К. належить нове вирішення проблеми високоефектив. енергоощад. теплотехнологій одержан­ня дисперс. систем у криволіній. каналах вихрових акустич. камер.

Пр.: Массообменные процессы и ус­тановка с интенсификацией дисперги­рования материалов в вихровом пото­ке с генерацией акустического поля // ПТ. 2000. Т. 22, № 5–6 (спів­авт.); Ресурсосберегающая экологически чис­тая технология и оборудование для получения тонкодисперсных систем // Там само. 2003. Т. 25, № 2; Особенно­сти создания вихревых энергосберега­ющих технологий и установок для полу­чения дисперсных систем с высоко­интенсивными и совмещенными процессами // Там само. 2006. Т. 28, № 3; Руйнування дисперсних частинок від утомленості в циклонно-вихровій камері // Зб. наук. пр. Нац. академії оборони України. К., 2009. № 1 (спів­авт.); Водовугільне паливо в енергетиці Украї­ни. Сучасний стан і проблеми розвитку // Вісн. Академії митної служби України. Сер. Тех. науки. 2009. № 2 (спів­авт.).

Ю. П. Золотаренко

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю