Бібліографія права і юридичних наук — Енциклопедія Сучасної України

Бібліографія права і юридичних наук

БІБЛІОГРА́ФІЯ ПРА́ВА І ЮРИДИ́ЧНИХ НАУ́К – галузь бібліографічної діяльності, завданням якої є виявлення, опис, відбір і наукова систематизація інформації про право та юридичні науки.

Широта галузей юриспруденції та правознав. дисциплін (рим., держ., адм., кримін., міжнар., конституц., космічне, морське, торг. право, історія права, філософія права тощо) визначає специфіку і впливає на формування галуз. бібліографії. Систему інформації з юрид. наук, держави і права представлено бібліогр. посібниками, покажчиками, бюлетенями, списками, оглядами літ-ри, каталогами і картотеками б-к, книговидавничими і книготорг. бібліогр. виданнями, прикнижковими, пристатейними списками літ-ри, рефератив. журналами, аналіт. оглядами, які відображають розвиток права та юрид. думки, забезпечують істор.-правові пошуки. Серед перших видань – «Указатель книг по русской истории, географии, статистике и русскому праву, вышедших в 1848 г.» (Москва, 1850) М. Капустіна, «Общий хронологический указатель к Полному собранию законов. 1825–1850» (С.-Петербургъ, 1851), «Библиографический указатель книг и статей по части правоведения, вышедших в России. 1859–1864» (С.-Петербургъ, 1864) В. Межова, «Обзор современной литературы по международному праву» (Москва, 1870) Л. Камаровського, «Обычное право» (Ярославль, 1875), «Собрание и разработка материалов обычного права» (К., 1876) О. Кістяківського, «Литература истории русского права за 1880–1882 гг.» (К., 1882), «Систематический указатель русской литературы по русскому гражданскому праву» (О., 1882) М. Шимановського, «Важнейшие явления в литературе истории русского права за 1887 г.» (К., 1888) М. Владимирського-Буданова, «Наука истории русского права» (Казань, 1891) М. Загоскіна, «Хронологический указатель указовъ и правительственніхъ распоряженій по губерніямъ Западной Россіи, Бѣлароссіи и Малороссіи за 240 лет с 1652– 1891» (Вильно, 1894) С. Рубінштейна, «Первое продолжение к хронологическому указателю указов и правительственных распоряжений по губерниям Западной России, Белоруссии и Малороссии за 240 лет с 1652 г. по 1892 г., доп. за 1893 г.: Указы, изд. с дек. 1893 по июль 1895 г.» (Вильно, 1895), «Систематический указатель русской литературы по судоустройству и судопроизводству, гражданскому и уголовному» (в 2-х т., С.-Петербургъ, 1896; 1905), «Обычное право русских инородцевъ: Мат. для библиографии обыч. права» (Москва, 1899) Є. Якушкіна, «Об изданиях законов Российской империи. 1830–1899: Сб. сведений об изданиях свода законов и продолжений к нему полного собрания законов, сводов военных и морских постановлений, а также об изданиях местных законов» (С.-Петербургъ, 1900), «История русского права: Лит-ра истории рус. права» (Варшава, 1902–03, вып. 1) Ф. Леонтовича, «Гражданское право» (Х., 1904) С. Никонова, «Систематический указатель русской литературы по гражданскому праву» (С.-Петербургъ, 1904, изд. 2-е) А. Поворинського, «Бібліографічний покажчик» («Руська правда», Прага, 1927, вип. 1) Р. Лащенка.

Важливим бібліогр. джерелом є каталоги книгозбірень: «Каталог книгам по юриспруденции с 1500 по 1879 г. библиотеки Московского Главного Архива Министерства Иностранных дел» (Москва, 1879), «Каталог библиотеки Императорского Новороссийского университета. Т. 3. Юридический факультет» (О., 1893), а також покажчики часописів: «Указатель статей по русской истории, географии, статистике, русскому праву и библиографии, помещенных в Московском вестнике» (Москва, 1855) М. Полуденського, «Содержание “Юридического вестника” 1860–1864 г.» («Юрид. вест.», 1864, вып. 48), «Указатель решениям по гражданским делам, помещенным в “Журнале Министерства юстиции” за 1859–1864 г.» (С.-Петербургъ, 1865), «Сводный систематический указатель к “Судебному вестнику” 1866–1873 гг.» (С.-Петербургъ, 1875), «Систематизированный указатель к “Журналу гражданского и уголовного права” за двадцатилетие. 1871–1890 год» (С.-Петербургъ, 1892), «Указатель к журналу “Юридический вестник”. 1867–1892» (Москва, 1895), «Систематический указатель к журналу “Юридический вестник” за 1879 и 1880 гг.» (Москва, 1895), «Систематический указатель к “Журналу Министерства Юстиции”. 1894–1904» (С.-Петербургъ, 1904), «“Право”: Системат. указ. за десять лет. 1898–1908» (С.-Петербургъ, 1910); довідники типу «Юридический факультет Харьковского университета за первые сто лет его существования. 1805– 1905» (Х., 1908), що містить бібліографії праць вчених ун-ту.

На поч. 20 ст. до створення юрид. бібліографії долучаються правничі т-ва у Полтаві та Києві, а в Галичині – Правнича Комісія при НТШ, що видавала «Правничу бібліотеку» та журнали «Часопись правнича», «Часопись правнича і економічна», зміст яких розкрито у анотов. покажч. «Періодичні та серійні видання НТШ у Львові. 1885–1939» (Л., 1990). Під час визв. змагань і укр. державності виходили «Вісник Генерального Секретаріату України» (1917), «Вісник УНР» (1917–18, від 1919 – «Вісник державних законів»). Під час гетьман. влади – «Державний вісник» (Київ), у Станіславі – «Вісник державних законів і розпоряджень ЗО УНР» (1919) тощо.

Після прийняття декретів, кодексів та ін. законодав. актів, які закріплювали рад. владу, видавались поточні бібліогр. посібники. У 20–30-і рр. 20 ст. укладались спец. покажчики норматив. документів універсал. і галуз. характеру з офіц. джерел законодавства СРСР, союз. і автоном. республік, серед них – «Алфавитно-предметный указатель к декретам, постановлениям, распоряжениям и приказам, изданных советской властью на Украине и опубликованных в следующих органах печати: “Вісти”, “Пролетарий”, “Коммунист”», «Алфавитно-предметный указатель к декретам, постановлениям, распоряжениям и приказам, изданных законодательными органами СССР и УССР, а также Харьковским губисполкомом и его отделами и опубликованных в следующих органах печати: “Московские известия”, “Экономическая жизнь”, “Вісти”, “Пролетарий”, “Коммунист”, “Собрание узаконений в сентябре–декабре 1923”» (Х., 1924), «Алфавитно-предметный указатель к Законодательству 1919–1923 гг., действующему на территории УССР» (О., 1924), «Систематический указатель законов, ведомственных распоряжений по коммунальному и жилищному праву. 1919–1926» (О., 1926). Набувають розповсюдження огляди, покажчики, що фіксували юрид. літ-ру: В. Куфаєв «Систематический указатель русской педагогической и юридической литературы о социально-правовой охране несовершеннолетних, детской беспризорности, детских правонарушениях и мерах борьбы с детской беспризорностью за время с 1913 г. по март 1925 г.» (Москва, 1925), «Бібліографія історії України, Росії та українського права, краєзнавства і етнології за 1917–1927 роки: Мат. до укр. істор. бібліографії» (Х., 1930, вип. 1).

В УСРР правнича наука розвивалася при ВУАН, де діяли Т-во укр. правників (1921–28), Комісія для вивчення зх.-рус. і укр. права та Комісія звичаєвого права, які видавали «Праці». Правознавча комісія систематично вміщувала огляди нової наук. літ-ри у ж. «Україна» та галуз. часописах.

Покажчики змісту офіц. та галуз. період. видань лишаються важл. джерелом інформації для дослідників, серед них – «Абетково-предметовий покажчик до Бюлетенів НКЮ за 1924 рік» (Х., 1925), «Журнал “Життя і право”. 1928–1939: Системат. покажч. змісту» (Л., 1995), «Покажчик законодавчих та нормативно-методичних матеріалів, опублікованих у “Державному інформаційному бюлетені про приватизацію” в 1992–1997 роках» (К., 1998) тощо. Правничу бібліографію подавали й часописи заг. змісту: «Кіевлянинъ. 1864–1878» (К., 1880), «Показчик до Записок Наукового Товариства імени Шевченка. Т. 1–6» (K., 1898), «“Зоря”. 1880–1897: Системат. покажч. змісту» (Л., 1988), «Науковий часопис українознавства “Україна”. 1907– 1932: Покажч. змісту» (К., 1993) та ін.

У покажчику укр. наук. бібліографії П. Зленка «Бібліографічний покажчик наукових праць української еміграції. 1920– 1931» (Прага, 1932) вміщено розділ «Право». Бібліографію права в Україні відображено у відповід. розділі бібліогр. покажч. «Видання Академії наук УРСР. 1919–1967: Суспільні науки» (К., 1969). Об'єктив. висвітленню розвитку укр. правничої думки сприяють: анотов. покажч. «Наукові праці українських правників в галузі права в Чехо-Словацькій Республіці в 1921–1940 рр.» (К.; Л., 1998), покажч. М. Петріва «Українське правознавство в Україні, країнах Європи та Америки: Мат. до бібліографії 19–20 ст.» (Л., 2001). Опис історії виникнення й діяльності професій. орг-ції укр. адвокатів на території Речі Посполитої – «Союзу українських адвокатів у Львові» (1923–39) та анотов. покажч. його видань містяться у виданні М. Петріва «Союз українських адвокатів у Львові. Ч. 1: Покажч. видань» (К.; Л., 1998).

У 2-й пол. 20 ст. осн. джерелами відомостей про нову юрид. літ-ру були списки назв праць правничої тематики, які публікували в журналах (зокрема «Советское государство и право», «Радянське право», «Советская юстиция»). Щорічник «Советский ежегодник международного права» публікував бібліографію літ-ри СРСР та ін. соц. країн відповід. тематики. Від 1973 Ін-т наук. інформації з сусп. наук (ІНІСН) АН СРСР видавав поточні інформ. видання, які охоплювали літ-ру, що видавалась в СРСР, зокрема в Україні та за кордоном. Це бібліогр. покажчики «Новая советская литература по общественным наукам. Государство и право» та «Новая иностранная литература по общественным наукам. Государство и право». Від 1974 видається рефератив. ж. «Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Государство и право», де представлено реферати, огляди книг і статей зарубіж. дослідників у галузі правознавства.

В Україні юрид. бібліографію створювали універсал. та спеціалізов. наук. б-ки, н.-д. установи, спеціалізов. навч. заклади, мін-ва, відомства: «Робота Рад депутатів трудящих» (Л., 1977), «Конституція розвинутого соціалістичного суспільства» (Л., 1978), «Общественные науки в УССР. 1976–1980 гг. Государство и право: Реферат. сб.» (К., 1982), «Правове виховання школярів» (К., 1987), «Научно-технический прогресс и методология познания юридической науки» (К., 1988), «Проблемы международного права: Сб. рефератов лит-ры, изданной в УССР в 1986–1988 гг.» (К., 1989). У системі ретроспектив. бібліогр. посібників важл. місце належить темат. покажчикам літ-ри з актуал. проблем н.-д. роботи в галузі права і таким, що відображають правові питання стосовно певної галузі чи сфери діяльності: «Правова охорона природи: Бібліогр. покажч. літ-ри за 1960–1970 рр.» (Л., 1971), «Охрана и использование памятников истории и культуры в УССР в годы Советской власти: Науч.-вспомогат. библиогр. указ.» (К., 1987), «Права дитини: дорослим і дітям» (К., 1997), «Права людини: До 50-річчя прийняття Генеральною Асамблеєю ООН “Загальної декларації прав людини”» (К., 1998), «Порівняльне правознавство. Порівняльна політологія» (К., 2002).

Від 1990 у ВР України функціонує система інформ.-аналіт. забезпечення законотвор. діяльності, що містить бази даних правової інформації та бібліогр. покажчики до актуал. проблем законотворчості. Комп'ютерна правова система «Ліга: Закон» Інформ.-аналіт. центру «Ліга» (Київ) містить нормат.-правову інформацію, що супроводжується бібліографією.

Значну частину бібліогр. інформації про літ-ру з питань держави і права подає Нац. парламент. б-ка України (НПБУ), універсал. обл. наук. б-ки у своїх поточ. покажчиках, списках універсал. змісту, де є розділи з юриспруденції. НПБУ спільно з Відділом інформ.-бібліотеч. забезпечення Секретаріату ВР України готує серії бібліогр. покажчиків до актуал. проблем законотворчості. Бібліогр. посібник «Актуальні проблеми законодавчої діяльності» (К., 1998) містить інформацію про вітчизн. та зарубіжну літ-ру з питань держави і права. «Бібліографічний покажчик до теми “Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування в Україні”» (К., 2001) подає бібліогр. джерела, що висвітлюють історію, якісні зміни та тенденції розвитку ін-ту місц. влади в Україні. Бібліогр. видання «Президент України. 1991– 1999» (К., 2000) відображає літ-ру, що висвітлює теор. та практ. аспекти становлення ін-ту президентства в Україні. Актуальністю тематики зумовлені видання покажчиків: «Україна на шляху до виборів» (К., 1998), «Бібліографія робіт з кримінального права, опублікованих у періодичних виданнях у 1986–1998 роках» (Л., 1999) М. Лев, В. Навроцького, «Бібліографічний покажчик з питань організації боротьби з контрабандою» (Д., 2000), «Історія органів внутрішніх справ: Наук.-бібліогр. довід.» (Х., 2000).

Серед ретроспектив. посібників – «Магистерские и докторские диссертации, защищенные на юридических факультетах Киевского, Новороссийского, Варшавского и Томского университетов. 1833–1918: Библиогр. указ.» та «Магистерские и докторские диссертации, защищенные на юридических факультетах Казанского и Харьковского университетов. 1804–1918: Библиогр. указ.» (обидва – Москва, 1998), укладені Г. Кричевським. Теми наук. досліджень знайшли відображення у вид.: «Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права, які виконуються в Україні. 1998–1999» (Х., 2000), «Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права. 2000–2001» (Х., 2002).

Знач. інтерес для укр. права становлять бібліогр. покажчики, присвяч. ученим-юристам, серед них – «Труды А. Ф. Кистяковского в области истории и обычного права» (К., 1895) І. Лучицького, «Отзыв об ученых трудах приват-доцента Е. В. Васьковскаго» (О., 1903) О. Загоровського, «Библиографический перечень печатных трудов М. Ф. Владимирского-Буданова» // «Сб. статей по истории права, посвящ. М. Ф. Владимирскому-Буданову» (К., 1904), «Ростислав Лащенко: Його бібліографія наук. праць» // «Книголюб» (Прага, 1929, кн. 3/4) О. Гайманівського, «М. П. Василенко і його наукова діяльність» (Л., 1936) С. Наріжного, «Виктор Павлович Колмаков» (О., 1975), «Академік Станіслав Дністрянський: Біобібліографія» (К., 1992), «Олександр Маркович Бандурка – генерал-лейтенант міліції, доктор юридичних наук, професор, ректор Університету внутрішніх справ: Бібліогр. покажч. до 60-річчя з дня народж.» (Х., 1997). У серії «Біобібліографія вчених України» видано покажчики «Борис Моисеевич Бабий», «Владимир Михайлович Корецкий» (обидва – 1984), «Юрій Сергійович Шемшученко» (1995), «Віталій Іванович Семчик» (1997; усі – Київ).

АПрНУ видає серію «Біографія і бібліографія вчених-правознавців». Видано покажчики: «Марко Ігорович Бажанов» (Х., 1997), «Іван Миколайович Даньшин», «Віктор Васильович Цвєтков: До 75-річчя від дня народж.» (обидва – Х., 1998), «Федір Глібович Бурчак» (К., 1999), «Василь Якович Тацій: До 60-річчя від дня народж.» (Х., 2000). Нац. академія внутр. справ України – «Петро Петрович Михайленко» (К., 1999), Інт держави і права НАНУ видав покажч. «Мироненко Олександр Миколайович» (К., 2002). Укладено довідники «Вчені-юристи України» (К., 1998), «Визначні юристи сьогодення» (К., 2001).

Бібліографію 2-го ступ. фіксують бібліогр. видання – «Библиографические указатели по вопросам уголовного права» (С.-Петербургъ, 1913) М. Гернета, «Бібліографія української бібліографії» (Л., 1934) Є. Пеленського, «Юридическая литература: Аннот. указ. отечеств. библиогр. пособий, изданных в 1831–1970 гг.» (Москва, 1972) Т. Ксендзової, «Советское законодательство: Путеводитель по осн. изданиям актов высших органов власти и управления СССР и РСФСР и справоч.-библиогр. пособиям» (Москва, 1981) В. Антонова, «Библиографический указатель финансово-юридической библиографии. 1700–1996» (Москва, 1997) В. і Т. Аленичевих. Правнича бібліографія фіксується також у поточ. бібліогр. покажчику НПБУ «Бібліотекознавство і бібліографія України» (від 1971) та ін.

Літ: Добко Т. Комп'ютерна правова бібліотека // БВ. 1997. № 6; Бабич В. С. Бібліографічно-інформаційні ресурси України з питань держави і права // Бібліот. планета. 2000. № 3; Васюк О. В. Документний потік з юридичних наук // Наук. праці НБУВ. К., 2000. Вип. 5; Карплюк О. В. Повнотекстові бази даних сучасного законодавства України: Порівнял. аналіз // Там само. К., 2001. Вип. 6.

Т. В. Добко


Покликання на статтю