Авторський договір — Енциклопедія Сучасної України

Авторський договір

А́ВТОРСЬКИЙ ДО́ГОВІР – угода, згідно з якою автор (правонаступник) передає або зобов’язується передати користувачеві свої права на використання твору в межах і на умовах, погоджених сторонами. А. д. має цивільно-правовий характер, відзначається самостійністю серед ін. цивільно-правових договорів. Залежно від виду твору розрізняють А. д. на створення і використання літ., муз., аудіовізуал. та ін. творів. Предметом А. д. є твір науки, літ-ри і мист-ва, з приводу створення і використання якого сторони вступають у договірні відносини. Не можуть бути предметом А. д. права на використання твору, невідомого на момент укладення договору; права на використання творів, які автор може створити в майбутньому. Залежно від предмета А. д. (готовий твір або той, який ще треба створити) розрізняють А. д. замовлення і А. д. на готовий твір. Залежно від того, чи стає користувач автор. прав згідно з договором єдиним, чи не єдиним їх власником, розрізняють А. д. про передачу виключ. прав і А. д. про передачу невиключ. прав. Залежно від способу використання твору А. д. поділяють на видавничий, постановочний, сценарний. До А. д. належить і художнє замовлення, А. д. про використання твору в пром-сті тощо. А. д. повинен передбачати способи використання твору – конкретні права, що передаються за цим договором; термін і територію, на які передається право; розмір винагороди і (або) порядок визначення розміру винагороди за кожний спосіб використання твору, порядок і терміни її виплати; ін. умови, які автори вважатимуть істотними для цього договору. Питання як про заг. термін А. д., так і про терміни виконання сторонами своїх зобов’язань за договором вирішують самі сторони. За відсутності в А. д. умов про термін, на який передається право, договір може бути розірваний автором по закінченні 5 р. від дати його укладення, якщо користувач буде письмово повідомлений про це за 6 місяців до розірвання договору. За відсутності в А. д. умови про територію, на яку передається автор. право, дія права, що передається за договором, обмежується тер. України. Винагорода визначається в А. д. у відсотках доходу за відповід. спосіб використання твору або, якщо це неможливо здійснити у зв’язку з характером твору чи особливостями його використання, у вигляді зафіксованої в договорі суми або ін. способом. Мін. ставки автор. винагороди, які індексуються одночасно з індексацією мін. розмірів заробіт. плати, встановлює КМ України. Якщо в А. д. про видання або ін. відтворення твору винагороду визначено як фіксовану суму, то в договорі повинен бути встановлений макс. наклад твору. Якщо А. д. обмежує автора щодо створення в майбутньому творів на певну тему або в певній галузі, то в цій частині договір не дійсний. А. д. повинен бути укладений у письм. формі. А. д. про використання твору в період. пресі може бути укладений в усній формі. Змістом А. д., який має взаємний характер, є права та обов’язки сторін. При цьому обов’язки однієї сторони мають відповідати правам ін. сторони. Обсяг прав та обов’язків в А. д. може бути різним. У разі невиконання або неналеж. виконання своїх зобов’язань за А. д. сторони несуть відповідальність за його порушення відповідно до чинного законодавства. (Див. Авторське право і суміжні права).

В. С. Дроб’язко

Статтю оновлено: 2001

Покликання на статтю
В. С. Дроб’язко . Авторський договір // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=42482 (дата звернення: 17.05.2021)