Академія державного управління при Президентові України — Енциклопедія Сучасної України

Академія державного управління при Президентові України

АКАДЕ́МІЯ ДЕРЖА́ВНОГО УПРАВЛІ́ННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕ́НТОВІ УКРАЇ́НИ – вищий навчальний заклад, що готує керівний персонал для роботи у центральних і місцевих органах державної влади та органах місцевого самоврядування. Академія є гол. закладом освіти України, що здійснює підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації держ. службовців. Створ. 1995 у Києві на базі Ін-ту держ. упр. і самоврядування при КМ України. Ректор – В. Луговий (від 1995). У складі Академії діє Ін-т підвищення кваліфікації кадрів та філіали у Дніпропетровську, Львові, Одесі та Харкові. Навчання здійснюється за ден., вечір. та заоч. формами з наданням кваліфікації магістра держ. упр., працюють також короткотермін. курси. Пед. та наук. роботу на 43 каф. проводять 96 д-рів н., проф. і понад 200 канд. н., доц. До навч. процесу щорічно залучається бл. 800 вітчизн. та зарубіж. фахівців, досвідч. керівників. В Академії є аспірантура і докторантура. Проводяться дослідж. із актуал. проблем теорії і практики держ. упр., місц. самоврядування, підготовки управлін. персоналу; узагальнюється досвід ін. країн з цієї проблематики; розробляються базові вимоги до освіт. і профес. рівня держ. службовців та керівників держ. підпр-в, установ, орг-цій; надається метод., інформ., консультат. допомога центрам підвищення кваліфікації держ. службовців і керівників держ. підпр-в, установ та орг-цій. Академія видає навч., наук., довідк. літ-ру та фах. періодичні видання: «Вісник Української Академії державного управління при Президентові України» і зб. наук. праць.

П. С. Назимко


Покликання на статтю