Антимонопольний комітет України — Енциклопедія Сучасної України

Антимонопольний комітет України

АНТИМОНОПО́ЛЬНИЙ КОМІТЕ́Т УКРАЇ́НИ – державний орган, на який покладено здійснення державного контролю за дотриманням антимонопольного законодавства, накладання, в межах своїх повноважень, стягнень за його порушення, сприяння розвиткові добросовісної конкуренції в усіх сферах економіки, захист законних інтересів підприємців та споживачів. Ком-т формувався у кілька етапів: у лютому 1992 прийнято Закон України «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності», 26 листопада 1993 – Закон України «Про Антимонопольний комітет України»; у грудні призначено держ. уповноважених А. к. У., що започаткувало його повномасштабну діяльність як колегіал. органу. З утворенням у 1994–95 мережі територ. відділень (у всіх областях, у АР Крим, Києві та Севастополі) завершено формування системи органів А. к. У. До нього входять голова та 10 держ. уповноважених. склад А. к. У. визначає ВР України строком на 7 р., голову А. к. У. призначає Президент України за згодою ВР. Осн. напрями роботи А. к. У. та його відділ.: вжиття заходів щодо запобігання й припинення зловживань монопол. становищем на ринку, неправомір. обмежень екон. конкуренції, недобросовіс. конкуренції, ін. порушень антимонопол. законодавства; контроль за екон. концентрацією, дотриманням антимонопол. вимог у процесі перетворення держ. власності, антимонопол. регулювання під час прийняття рішень органами влади й управління. Ком-тові, його органам і посад. особам у встановлених чинним законодавством межах надано такі повноваження: ухвалювати обов'язкові для виконання рішення щодо припинення порушень антимонопол. законодавства, відновлення початкового стану; здійснювати примус. поділ монопол. утворень; накладати штраф на порушників антимонопол. законодавства, складати протоколи про адм. правопорушення – порушення антимонопол. законодавства; звертатися до суду або арбітраж. суду з позовами, зокрема й щодо перерахування до держ. бюджету прибутку, незаконно одерж. внаслідок порушень антимонопол. законодавства, та відшкодування завданих збитків; погоджувати або відмовлятися погоджувати проекти рішень держ. органів, органів місц. самоврядування стосовно демонополізації економіки, розвитку конкуренції й антимонопол. регулювання. Ком-т уживає заходів щодо сприяння розвиткові конкуренції шляхом участі в нормотворчому процесі як засобі реалізації конкурент. політики, складання та ведення переліку монопол. утворень, участі в процесах демонополізації. Органи А. к. У. щороку припиняють бл. 1000 порушень антимонопол. законодавства, контролюють бл. 1000 випадків екон. концентрації, з метою запобігання дискримінації підприємців розглядають у середньому до тисячі проектів рішень держ. органів, які стосуються питань конкуренції.

В. М. Палах


Покликання на статтю