Крюков Віктор Григорович — Енциклопедія Сучасної України

Крюков Віктор Григорович

КРЮ́КОВ Віктор Григорович (14. 01. 1948, м. Садгора, нині у складі Чернівців) – історик. Д-р істор. н. (2010). Закін. Ворошиловгр. пед. ін-т (1978), де й працює від 1982 (нині Луган. ун-т): 1989–2001 – зав. каф. всесвіт. історії, від 2001 – ст. н. с. Н.-д. центру «Схід–Захід: теорія та історія міжцивілізац. взаємостосунків». Досліджує про­блеми взаємозв'язків наро­дів Сх. Європи і країн мусульман. Сходу в період раннього середньовіччя. Переклав низку творів вчених Араб. халіфату 9–10 ст. про країни та народи Зх., Центр. і Пн.-Сх. Європи. Пра­цює над укладанням Зводу повідомлень араб. писем. джерел доби раннього середньовіччя з історії України.

Пр.: Арабські писемні джерела ІХ–Х століть як інформаційні чинники розвитку українського сходознавства в сис­темі європейської орієнталістики // СС. 2006. № 4; Донецько-приазовські степи у повідомленнях стародавніх й ранніх середньовічних писемних джерел // Донец. археол. сб. Д., 2006. № 12; Іден­тифікація топонімів та гідронімів «Книги картини Землі» ал-Хварізмі з реаль­ними географічними об'єктами України // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. філол. 2008. Вип. 45; Ал-Хуварізмі про «Сарматію – землю бурджанів» та сусідні з нею кра­їни. Лг., 2009.

О. М. Хорунжа


Покликання на статтю