Комісія України у справах ЮНЕСКО — Енциклопедія Сучасної України

Комісія України у справах ЮНЕСКО

КОМІ́СІЯ УКРАЇ́НИ У СПРА́ВАХ ЮНЕСКО Національна – постійно діючий міжвідомчий орган, що забезпечує участь України у діяль­ності ЮНЕСКО. Засн. 1956 у Києві як Комісія УРСР у справах ЮНЕСКО. До її складу входило 25 представників мін-в освіти, вищої і серед. спец. освіти, куль­тури, геології, АН УРСР, Центр. статист. упр. УРСР, Держкіно, Держ­телерадіо, Держкомвидаву та ін.; при ній діяли ком-ти з питань освіти, науки, культури та інформації. Комісія УРСР у справах ЮНЕСКО також координувала діяльність нац. ком-тів, створ. в УРСР для реалізації довгострок. програм ЮНЕСКО, зокрема з освіти, геол. кореляції, дослідж. Світ. океану, вивчення та поширення слов'ян. культур, «ЮНЕСКО-Чорнобиль», видавала «Бюлетень…», забезпечувала вид. «Кур'єра ЮНЕСКО» укр. мовою. Сучасна назва – від 1995. Згідно з положенням, затв. Пре­зидентом України 26 березня 1996, осн. завданнями Комісії є координація та сприяння діяльності мін-в й ін. центр. органів виконав. влади, орг-цій і установ, пов'язаній з їхньою участю у про­грамах ЮНЕСКО; підтримання ро­­бочих зв'язків із струк­тур. під­роз­ділами Секретаріа­ту ЮНЕСКО та нац. комісіями у справах ЮНЕСКО ін. держав, між­­нар. неуряд. орг-ція­ми, що співпрацюють з ЮНЕСКО; спри­яння популяризації діяльності ЮНЕСКО серед насел. України, функціонування клубів і кафедр ЮНЕСКО. Президент України призначає голову комісії та затверджує її персон. склад (за поданням МЗС України). Комісія проводить засідання за потребою (але не рідше ніж щокварталу), поточну роботу здійснює секретаріат на чолі з виконав. секр. (функціонує у струк­турі МЗС України).

Ю. М. Кочубей


Покликання на статтю