Кондратенко Наталія Олегівна — Енциклопедія Сучасної України

Кондратенко Наталія Олегівна

КОНДРАТЕ́НКО Наталія Олегівна (23. 12. 1968, Харків) – економіст. Д-р екон. н. (2011), проф. (2011). Закін. Хар­ків. інж.-пед. ін-т (1992), де й пра­цювала; від 2004 – у Харків. ун-ті міського госп-ва: від 2011 – проф. каф. менеджменту і маркетингу в міському госп-ві. Наук. дослідження: адаптивне упр. ресурсозбереженням, інновац. забезпечення соц.-екон. розвитку регіонів, ор­ганізац.-ресурсне забезпечення регіонів та галузей нац. госп-ва України.

Пр.: Побудова нестаціонарної моде­лі руху матеріальних ресурсів на підприємствах машинобудівної галузі // Продуктивні сили України і регіон. еко­номіка: Зб. наук. пр.: У 2 ч. Ч. 2. К., 2009; Стратегія ресурсозбереження регіональних економічних систем. Х., 2010; Вплив маркетингової логістики на уп­­рав­ління закупівельно-збутовою діяль­ністю промислових підприємств // Ста­лий розвиток економіки. 2012. № 1; Екологічні аспекти ресурсоспоживання та ресурсозбереження в умовах транс­формаційної економіки України // Ко­­мунал. госп-во міст: Наук.-тех. зб. Сер. Екон. науки. Вип. 111. Х., 2013 (співавт.).

О. А. Карлова

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю