Конєв Володимир Федорович — Енциклопедія Сучасної України

Конєв Володимир Федорович

КО́НЄВ Володимир Федорович (03. 10. 1953, Харків – 21. 05. 2007, там само) – фармакохімік. Д-р фармацевт. н. (1988), проф. (1990). Закін. Харків. фармацевт. ін-т (1976), де й працював від 1980 (нині Нац. фармацевт. ун-т): 1987–94 – зав. каф. фармацевт. хімії ф-ту удосконалення провізорів. 1994–95 – гол. технолог фірми «Прима-Вет»; 1995–99 – інж. дослід. з-ду Держ. наук. центру лікар. засобів; 1999–2002 – кер. групи нових технологій центр. завод. лаб., 2002–03 – нач. центр. завод. лаб. з-ду хім. реактивів Наук.-технол. кон­церну «Ін-т монокристалів» НАНУ (усі – Харків). Наук. дослідження: син­тез біологічно актив. сполук у ряду аренсульфамідів дикарбон. кислот, вивчення їхніх властивостей та фармакол. дії; ресинтез перспектив. фармацевт. суб­станцій.

Пр.: Синтез и свойства производ­ных сульфанидов щавелевой и янтарной кислот // Тезисы докл. 4-го Всесоюз. съезда фармацевтов, 18–20 нояб. 1986. Казань, 1986; Вивчення фізико-хімічних властивостей та розробка ме­тоду визначення вмісту основної речо­вини у препараті «Діоксамід» // ФармЖ. 1991. № 3 (спів­авт.); Новые биологичес­ки активные соединения в ряду арен­сульфамидов щавелевой и янтарной кислот // Тезисы докл. 1-го Междунар. съезда «Актуал. пробл. создания но­вых лекарств. препаратов природ. происхождения», 11–13 июля 1997. С.-Пе­тербург, 1997.

В. А. Чебанов


Покликання на статтю