Коновалов В’ячеслав Сергiйович — Енциклопедія Сучасної України

Коновалов В’ячеслав Сергiйович

КОНОВА́ЛОВ В'ячеслав Сергiйович (21. 03. 1937, с. Єнкiвцi Лубен. р-ну, нині Полтав. обл.) – вчений-генетик. Д-р бiол. н. (1984), проф. (1989). Закін. Херсон. с.-г. iн-т (1959), де й працював 1962–64. У 1959–62 – зоотехнік у Херсон. обл. та Криму. Від 1967 – у Київ. ун-ті: від 1979 – доц. каф. заг. та молекуляр. генетики; від 1987 – зав. каф. бiотехнологiї i генетики Житомир. с.-г. ін-ту; від 1994 – гол. н. с. Ін-ту розведення i генетики тварин НААНУ (с. Чубин­ське Бориспіл. р-ну Київ. обл.). Обґрунтував теорiю єдностi ме­­лано-катехоламiнового обмiну речовин в органiзмi, виявив ме­­ханiзм плеатроп. дiї генiв мела­нiнового кольору у тварин. Довів доцільність добору тварин для певної геогр. зони з урахуванням їхньої масті й продуктивності. Вивчає генет. наслідки аварії на ЧАЕС, зокрема механізми пристосування великої рогатої худоби до радіац.-хім. забруднення. Ініціатор створен­ня колекції організмів із патологіями розвитку, спричиненими впливом радіоактив. забруднен­ня. Кер. моніторинг. спостережень за темпами формування генет. вантажу в популяціях різних порід великої рогатої худоби.

Пр.: Регуляция синтеза меланино­вых пигментов у кур породы полоса­тый плимутрок // Онтогенез. 1979. Т. 10, № 1; Масть – признак породы // По­­ро­ды и породообразовательные процес­сы в животноводстве: Сб. К., 1989; Генетика сiльськогосподарських тварин: Пiдруч. К., 1996 (спів­авт.); Вплив катастрофи на ЧАЕС на пристосувальні можливості чорно-рябої худоби // Розведення і генетика тварин: Міжвід. темат. наук. зб. К., 2003. Вип. 35; Эпи­геномные аспекты Чернобыльской ка­­тастрофы: 25 лет спустя // Мат. 7-й Меж­­дунар. науч. конф. «Факторы эксперим. эволюции организмов», посвящ. 110-ле­тию со дня рожд. Л. Делоне. 19–23 сен. 2011, Алушта. Т. 9. К., 2011.

Лiт.: Петренко І. П. Професор Коно­валов В'ячеслав Сергійович // Вчені у галузі тваринництва. Кн. 2. 1999; Ко­­но­валов В'ячеслав Сергійович: Біо­біб­ліогр. покажч. наук. пр. за 1966–2006 рр. 2007 (обидві – Київ).

І. П. Петренко


Покликання на статтю