Кононенко Тарас Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Кононенко Тарас Петрович

КОНОНЕ́НКО Тарас Петрович (03. 12. 1964, Київ) – філософ. Син П. Кононенка. Д-р філос. н. (2011). Закін. Київ. ун-т (1989). Від 1992 працює у ньому (з перервою): від 2013 – доц. каф. історії філософії; 2004–12 – заст. дир. з наук. роботи НДІ українознавства (Ки­їв). Наук. дослідження: історія філосо­фії, методологія істор.-філос. піз­нання та гуманітар. наук, украї­нознавство, укр. філософія, історія, літ-ра та культура. Брав участь в укладанні «Підручника з історії філософії» (К., 2002), слов­­ника «Історія філософії» (К., 2005), підручника «Історія філософії» (К., 2007; 2010; Уж., 2010).

Пр.: Український етнос: ґенеза і пер­спективи. К., 2002 (співавт.); Укра­їн­ська освіта у світовому часопросторі. К., 2007 (співавт.); Народно-звичаєві обрії філософії Г. Сковороди: Вступ до методології українознавства К., 2008; Українознавство ХХІ ст.: проблеми мето­­дології і шляхи розв'язання // Зб. наук. пр. НДІ українознавства. К., 2009. Т. 23 (співавт.); Україносяжне світовідчуття та світорозуміння як філософське дже­­рело творчості та самоідентифікації особистості: Г. Сковорода, М. Гоголь, Т. Шевченко // Там само. Т. 24; Боже­­ственна симфонія Григорія Сковоро­ди: Українознавчі виміри філос. спадщини. Т., 2010.

І. П. Пасемко


Покликання на статтю