Корольова Алла Валер’янівна — Енциклопедія Сучасної України

Корольова Алла Валер’янівна

КОРОЛЬО́ВА Алла Валер'янівна (28. 01. 1962, м. Гомель, Білорусь) – мовознавець. Д-р філол. н. (2003), проф. (2012). Закін. Гомел. ун-т (1986), Бердян. пед. ін-т (Запоріз. обл., 1997), де й працювала від 1988: декан філол. ф-ту (1996–99); від 2002 (з перервою) – у Київ. лінгвіст. ун-ті: від 2010 – зав. каф. теор. і приклад. лінгвістики та укр. філології, від 2011 – теор. і приклад. лінгвістики та новогрец. філології, від 2013 – заг. і порівнял. мовознавства та новогрец. філології; 2003–05 – проф. каф. теорії та історії журналістики, декан ф-ту журналістики Київ. міжнар. ун-ту; 2005–10 – зав. каф. герман. та порівнял. мовознавства Нац. пед. ун-ту (Київ). Наук. дослідження: порівнял.-істор. і типол. мовознавство. Гол. ред. «Вісника Київсь­кого національного лінгвістич­ного університету. Серія “Фі­­лологія”», відп. ред. зб. «Проб­леми зіставної се­­мантики» (оби­­два – від 2010).

Пр.: Типологія наративних кодів ін­­тимізації в художньому тексті. К., 2002; Інтимізуючі засоби вираження авторської оцінки в англомовному художньому дискурсі // Стил. Београд, 2006. № 5; Інтимізація як один зі способів попередження лінгвокультурних конфліктів // Wyraz i zdanie w jezykach slo­wianskich 6. Opis, konfrontacja, przeklad. Wroclaw, 2008; Діахронічний вектор до­­слідження когнітивних структур свідомості й одиниць мислення // Вісн. Київ. лінгвіст. ун-ту. Сер. Філологія. 2011. Т. 14, № 1; Процеси концептуалізації і категоризації як результати пізнавальної і класифікаційної діяльності людської свідомості і мислення // Мовна система як результат відо­браження процесів концептуалізації і категоризації навколишнього світу. К., 2012; Нові виклики сьогоденної ком­па­ративістики і контрастивістики // Пробл. зістав. семантики. К., 2013. Вип. 11.

О. А. Кушнєрова


Покликання на статтю