Королюк Володимир Семенович — Енциклопедія Сучасної України

Королюк Володимир Семенович

КОРОЛЮ́К Володимир Семенович (19. 08. 1925, Київ – 04. 04. 2020, там само) – математик. Чоловік Н. Королюк. Д-р фіз.-мат. н. (1963), проф. (1964), акад. НАНУ (1976). Засл. діяч н. і т. України (1998). Премії ім. М. Крилова (1976), ім. В. Глушкова (1988) АН УРСР, ім. М. Боголюбова (1995) та ім. М. Остроградського (2002) НАНУ. Держ. премії УРСР (1978) та України (2003) в галузі н. і т. Закін. Київ. ун-т (1950). Від 1954 працював в Ін-ті математики НАНУ (Київ): від 1960 – зав. відділу теорії ймовірностей та матем. статистики, від 1993 – гол. н. с., від 2001 – радник при дирекції, водночас 1966–87 – заст. дир. За сумісн. від 1965 – проф. каф. теорії ймо­­вірностей та матем. статистики Київ. ун-ту.

Осн. наук. дослідження присвячені питанням теорії ймовірностей, матем. статистики, матем. програмування: асимптот. розклади для критеріїв згоди Колмогорова–Смирнова; гранич. задачі для випадк. блукань і пуассонів. процесів з роз­­виненням методу потенціалу для напівнеперерв. пуассонів. процесів та ґратчастих випадк. блукань; асимптот. аналіз у гранич. задачах для напівмарков. процесів і матем. основи теорії фазового укрупнення; аналіт. основи теорії U-статистик, які в заг. формі описуються перманентами матриць з випадк. еле­­ментами; граничні теореми ти­­пу усереднення, дифузійні та пуас­­сонів. апроксимації напівмарков. випадк. еволюцій; узагальнення поліномів Кравчука у вигляді перманентів прямокут. матриць; дифузійна апроксимація стохаст. систем, що описуються процесами з локально незалеж. приростами й напівмарков. входом; стійкість стохаст. систем усереднення та дифузій. апроксимації; напівмарков. моделі стохаст. систем і напівмарков. процеси ризику в схемі серій; проблеми сингуляр. збурення для звідно-оборот. опера­торів в аналізі напівмарков. мо­делей стохаст. систем; еволюц. системи з випадк. збуреннями.

Пр.: Элементы программирования. Москва, 1961; 1963 (спів­авт.); Алгоритми і математичні машини. К., 1964 (спів­авт.; нім. перекл. – Elemente der Prog­­rammierung. Leipzig, 1964); Полумарковские процессы и их приложения. К., 1976 (спів­авт.); Справочник по теории вероятностей и математической статистике. К., 1978; 1985 (спів­авт.); Математические основы фазового укрупнения сложных систем. К., 1978 (спів­авт.); Аналитические проблемы вероятностных распределений. К., 1981 (спів­авт.); Процессы марковского вос­­становления в задачах надежности систем. К., 1982 (спів­авт.); Мартингаль­­ная аппроксимация. К., 1988 (спів­авт.; англ. перекл. – Utrecht, 1997); Стохастические модели систем. К., 1989 (укр. перекл. – К., 1993; англ. – Dordrecht; Boston; London, 1999); Теория U-статис­­тик. К., 1989 (спів­авт.); Полумарковские случайные эволюции. К., 1992 (спів­авт.; англ. перекл. – Dordrecht; Boston; London, 1995); Evolution of Systems in Random Media. Boca Raton; New York; London; Tokyo, 1995 (спів­авт.).

Літ.: Владимир Семенович Королюк: (Биобиблиография ученых УССР). К., 1985; Володимир Семенович Королюк. К., 2005; Владимир Семенович Королюк. Творческий путь. К., 2009; Боголюбов А. Н. Математики. Механики: Био­графический справочник. К., 1983.

Д. В. Гусак


Покликання на статтю