Кучер Роман Володимирович — Енциклопедія Сучасної України

Кучер Роман Володимирович

КУ́ЧЕР Роман Володимирович (12. 03. 1925, Львів – 24. 09. 1991, там само) – фізико-хімік, фахівець у галузі кінетики і механізму процесів рідкофазного окиснення органічних сполук, пошуків, видобування та переробки нафти, газу, вугілля, сланців. Син В. Ку­чера. Д-р хім. н. (1964), проф. (1966), акад. АН УРСР (1972). Дійс. чл. НТШ (1992, посмертно). Держ. премія України у галузі н. і т. (1993, посмертно). Премія ім. Л. Писаржевського АН УРСР (1975). Закін. Львів. ун-т (1947), де відтоді й працював: від 1964 – проф., зав. каф. фіз. та колоїд. хімії. 1966–80 – зав. відділу радикал. процесів Донец. відділ. фіз.-орган. хімії Ін-ту фіз. хімії АН УРСР (від 1975 – Ін-т фіз.-орган. хімії і вуглехімії АН УРСР), водночас зав. каф. фіз. хімії Донец. ун-ту; 1980–82 – зав. каф. технології нафти і нафтохім. синтезу Львів. політех. ін-ту; 1982–86 – зав. відділу хімії окислюв. процесів, дир. Ін-ту геології і геохімії горючих копалин АН УРСР (Львів); 1986–91 – заст. дир. з наук. роботи Ін-ту фіз. хімії АН УРСР і водночас зав. відділу хімії окислюв. процесів, кер. Львів. відділ. фізико-хімії і технології горючих копалин Ін-ту фіз. хімії АН УРСР. Досліджував питання реакц. здатності, кінетики та механізму вільнорадикал. і ферментатив. процесів окиснення орган. субстратів у рідкій фазі, полімеризац. процесів, твердофаз. радикал. окиснення кам'яного вугілля. Відкрив кінетич. закон нагромадження проміж. продукту під час ланцюг. вироджено-розгалуженої реакції у присутності сильного інгібітора (1962); встановив топохім. особливості вільнорадикал. і мікробіол. окис­нення вуглеводнів в емульсіях; навів низку аналогій і специф. особливостей повіл. окиснення вугілля.

Пр.: Химические реакции в эмуль­сиях. К., 1973; Жидкофазное окисление непредельных соединений в окиси олефинов. К., 1986; Совместное окисление циклогексана с трихлорэ­тиле­ном // Нефтехимия. 1988. Т. 28, № 5; Жидкофазное окисление циклогексана в присутствии добавок трихлор­этилена // УХЖ. 1989. Т. 55, № 3; Реакционная способность хлорсодержащих пироксирадикалов в реакции с аро­матическими соединениями // Докл. АН СССР. Физ. химия. 1990. Т. 310, № 1; Окисление циклогексана в присутствии уксусной кислоты, катализированное соединениями металлов переменной валентности // Кинетика и катализ. 1990. Т. 31, вып. 5; Роль хлор­ангидрида трихлоруксусной кислоты в процессе фотоокисления тетрахлор­этилена // УХЖ. 1991. Т. 57, № 7 (усі – спів­авт.).

Літ.: Роман Володимирович Кучер: Не­кролог // УХЖ. 1992. Т. 58, № 1; Мо­роз О. Династія вчених: Кучери – батько і син // Вісн. НТШ. 1992. Ч. 1; Роман Володимирович Кучер (До 75-річчя від дня народж.): Бібліогр. довід. Л., 2000.

Г. Г. Мідяна


Покликання на статтю