Лаврський альманах Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури — Енциклопедія Сучасної України

Лаврський альманах Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури

«ЛА́ВРСЬКИЙ АЛЬМАНА́Х. КИ́ЄВО-ПЕЧЕ́РСЬКА ЛА́ВРА В КОНТЕ́КСТІ УКРАЇ́НСЬКОЇ ІСТО́РІЇ ТА КУЛЬТУ́РИ» – збірник наукових праць. Засн. 1999 Нац. Києво-Печер. істор.-культур. заповідником. Виходить укр. мовою. Висвітлює питання історії, культури та традицій унікал. осередку духов. культури не лише нац., а й світ. значення. Дослідж. науковців структуров. за темат. рубриками (їхня кількість і назви змінюються): «З історії Києво-Печерської лаври та Заповідника», «Статті та повідомлення», «Історичні студії», «Історичні дослідження», «Археологічні розвідки», «Мистецька спадщина», «Дослідження мистецької спадщини», «Пам'ятки духовної культури», «Успенський собор. Відродження пам'яток історії та культури», «Проблеми охорони пам'яток», «Справи музейні», «Із життя Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника», «Куль­ту­ро­ло­гічні питання». Рубрики «Першоджерела» і «Документи» репрезентують документи з історії монастиря із фонд. колекцій заповідника та архівів України, у рубриці «Історична спадщина» друкують праці відомих дослідників минулого, присвяч. лаврі, зокрема П. Лебединцева, архімандрита Климента, М. Петренка, опубліковано спогади про Всеукр. музейне м-ко Н. Геп­пенер-Лінки та ін. З першого вип. альманах вміщує інформацію про нові публікації заповідника, від 2010 – бібліографію робіт науковців заповідника, надрук. у поперед. період, в ос­тан. вип. – рецензії на нові видання. Під назвою «Лаврський альманах: Збірник наукових праць» вийшло 10 спецвипусків. Серед них – монографії: К. Крайній «Київське Церковно-історичне та археологічне товариство, 1872–1920» (вип. 4, спецвип. 1), І. Жиленко «Синопсис Київський» (вип. 6, спецвип. 2), М. Нікітенко «На зорі християнського Києва» (вип. 10, спецвип. 4), А. Кондратюк «Монументальний живопис Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври. Семантика, стилістика» (вип. 13, спецвип. 5). Відповід. ред. 28-ми вип. (вийшли до 2013) – В. Колпакова.

Л. Д. Федорова


Покликання на статтю