Корчевой Юрій Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Корчевой Юрій Петрович

КОРЧЕВО́Й Юрій Петрович (15. 10. 1936, Київ – 02. 06. 2012, там само) – фахівець у галузі теплоенергетики. Син П. Корчевого. Д-р фіз.-мат. н. (1982), проф. (1995), акад. НАНУ (1997). Засл. діяч н. і т. України (2008). Держ. премія України в галузі н. і т. (2002). Закін. Київ. ун-т (1959), де й пра­цював на каф. фіз. електроніки. Від 1969 – в Ін-ті електродинаміки АН УРСР: 1983–85 – зав. відділу фізики низькотемператур. плазми. Від 1988 – заст. дир. з наук. роботи Ін-ту проблем енергозбереження НАНУ, водночас керував відділ. високотемператур. пере­­творення енер­гії, на базі якого 1996 створ. Наук.-тех. центр (нині Ін-т) вугіл. енерготехноло­­гій НАНУ та Мін-ва палива і енер­­гетики України, який він і очолював (усі – Київ). Осн. напрям наук. дослідж. – розроблення но­­вих екологічно чистих технологій використання вугілля в енергетиці. Виконав цикл робіт з вив­­чення фіз. явищ у термоемісійно-плазмових пе­­ретворювачах теплової енергії на електричну із цезієвим на­­повнен­ням, внаслідок чого було виявлене явище виникнення ду­­гового розряду у між­електрод. проміжку цих перетворювачів. Запропонував екологічно чисті технології спалювання та гази­фікації енергет. вугілля у потоці та різних модифікаціях киплячого ша­­ру. Спів­автор відкриття явища фоторезонанс. плазми. Розробив наук. засади процесів горіння та газифікації високо­золь­­ного вугілля, а також провів низ­­ку дослідж. із розширення палив. бази енергетики за рахунок використання шламів та су­хих відходів вуглезбагачення.

Пр.: Технология сжигания углей в циркулирующем кипящем слое. К., 1994; Проекты парогазовых установок с внутрицикловой газификацией твер­­дого топлива // Энергетика и электри­­фикация. 1994. № 6; Паливно-енергетичний комплекс України на порозі третього тисячоліття. К., 2001; Эколо­­гически чистые угольные энер­­го­­тех­­нологии. К., 2004; Современное состояние развития чистых угольных технологий в энергетике // ЭР. 2009. № 4; Реализация технологии сжигания высокозольного антрацита и отходов его обогащения в циркулирующем кипящем слое на энергоблоке № 4 (210 МВт) Старобешевской ТЭС // Там само. 2011. № 6 (усі – спів­авт.).

Літ.: 70-річчя академіка НАН Укра­­їни Ю. П. Корчевого // Вісн. НАНУ. 2006. № 10.

Н. І. Дунаєвська

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Н. І. Дунаєвська . Корчевой Юрій Петрович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=5342 (дата звернення: 26.10.2021)