Костичев Сергій Павлович — Енциклопедія Сучасної України

Костичев Сергій Павлович

КО́СТИЧЕВ Сергій Павлович (Костычев Сергей Павлович; 26. 04(08. 05). 1877, С.-Пе­тербург – 21. 08. 1931, м. Алушта, нині АР Крим) – російський біохімік, мікробіолог, фізіолог рослин. Д-р ботаніки (1911), акад. АН СРСР (1923). За­кін. С.-Пе­тербур. ун-т (1900), де був залишений для підготовки до професор. звання, від 1915 працював зав. фізіол. відділ. бо­тан. кабінету, від 1916 – зав. каф. фізіології й анатомії рослин; вод­ночас 1911–26 – проф. каф. ботаніки і мікробіології Ленінгр. тех­нол. ін-ту (нині С.-Пе­тербург); від 1911 – проф. каф. ботаніки Вищих жін. курсів. Від 1923 – дир. Всесоюз. ін-ту с.-г. мікробіології ВАСГНІЛ (Ленінград); водночас – організатор і дир. Лаб. біо­хімії і фізіології рослин АН СРСР. Вивчав хімізм дихання і бродіння, розвинув теорію генет. зв'яз­ку цих процесів. Спростував дум­ку про те, що спирт. бродіння є першою фазою дихання. Довів, що дріжджі під час бродіння мо­жуть синтезувати кислоти і спир­ти (це стало основою для розроблення тех. способу накопичення гліцерину в процесі спирт. бродіння). Досліджував процес отримання лимон. кислоти за ра­хунок життєдіяльності гриба As­pergillus niger, характер змін фо­тосинтезу протягом доби. Ім'ям К. названо вулицю в Алушті.

Пр.: Физиолого-химические иссле­дования над дыханием растений. Юрь­ев, 1911; К вопросу об окислении спир­та высшими растениями // Журн. Рус. ботан. об-ва. 1916. Т. 1, № 3–4; Химические исследования над связыванием молекулярного азота микробом Azoto­bacter agile // Тр. Отдела с.-х. микробио­логии Гос. ин-та опыт. агрономии. 1926. Т. 1 (спів­авт.); Физиология растений. 3-е изд. Т. 1. Москва; Ленинград, 1937; Избранные труды по физиологии и биохимии микро­организмов: В 2 т. Мос­ква, 1956.

Літ.: Бородин И. П., Павлов И. П., Кар­пинский А. П., Комаров В. Л. Записка об ученых трудах проф. С. П. Косты­чева // Изв. РАН. Сер. 6. 1923. Т. 17; Иванов Н. Н. Памяти акад. С. П. Кос­тычева (1877–1931) // Природа. 1931. № 8; Волков В. А., Куликова М. В. Рос­сийская профессура. ХVIII – начало XX вв. Биологические и медико-биологические науки: Биогр. слов. С.-Пе­тербург, 2003; Биологи.

Д. М. Гродзинський

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Д. М. Гродзинський . Костичев Сергій Павлович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=5375 (дата звернення: 26.10.2021)