Леонтович Федір Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Леонтович Федір Іванович

ЛЕОНТО́ВИЧ Федір Іванович (03(15). 01. 1833, с. Попівка, нині Конотоп. р-ну Сум. обл. – 21. 12. 1910(03. 01. 1911), м. Кисловодськ, нині Став­роп. краю, РФ) – історик права. Д-р права (1868). Закін. Ніжин. ліцей князя Безбородька (1855), Ун-т св. Володимира у Києві (1860). Від 1861 працював у Рішельєв. ліцеї (Одеса); від 1863 – приват-доц. Ун-ту св. Володимира; від 1865 – приват-доц., від 1868 – ординар. проф. каф. рос. права, 1869–77 – ректор, 1877–81 – декан юрид. ф-ту, 1881–84 – проректор Новорос. ун-ту в Одесі; за сумісн. 1884–91 – дир. Одес. комерц. уч-ща.

Першим із науковців захистив доктор. дис. у Новорос. ун-ті («Древнее хорвато-далматинское законодательство», 1868). Був чл. Одес. т-ва історії та старожитностей, Слов'ян. т-ва Кирила і Мефодія, Т-ва допомоги літераторам і вченим. 1870 обраний дійс. чл. Серб. вченого т-ва. 1892–1902 – зав. каф. історії рос. права Варшав. ун-ту. Досліджував історію права дав­ніх слов'ян і Київ. Русі, а також Великого князівства Литовського. Запропонував задружно-об­щинну теорію для визначення магістрал. тенденцій розвитку слов'ян. та ін. середньовіч. народів, вивчав монгол. вплив на моск. право. Один із засн. київ. школи істориків зх.-руського права.

Пр.: Крестьяне юго-западной России по литовско-русскому праву 15–16 вв. К., 1863; Русская Правда и Литовский статут. К., 1864; Задружно-об­­щинный характер политического быта Древней России // Журн. Мин-ва нар. просвещения. 1874. № 6; Акты кавказских горцев. О., 1883; Очерки истории литовско-русского права. Образование государственной территории. С.-Пе­тербург, 1894.

Літ.: Отчет о праздновании 25-летия ученой деятельности Ф. И. Леонтови­ча // Новорос. телеграф. 1886, 28 июля; Анчабадзе Ю. Д. Этнографические сю­­жеты в творчестве Ф. И. Леонтовича // Сов. этнография. 1984. № 4; Бондарук Т. І. Основоположники Київської історико-юридичної школи М. Ф. Влади­мир­ський-Буданов і Ф. І. Леонтович. К., 1995; Професори Одеського (Новоросійського) університету: Біографічний словник: У 4 т. 2-е вид., О., 2005.

ДА: Держ. арх. Києва. Ф. 16, оп. 307, спр. 165; Держ. арх. Одес. обл. Ф. 149, оп. 1, спр. 72; Ін-т рукопису НБУВ. Ф. 3, спр. 68 807, 68 817, 68 811, 68 812, 68 816, 68 819.

О. Є. Музичко


Покликання на статтю