Липський Володимир Іполитович — Енциклопедія Сучасної України

Липський Володимир Іполитович

ЛИ́ПСЬКИЙ Володимир Іполитович (27. 02(11. 03). 1863, с. Самостріли Рівнен. пов. Волин. губ., нині Корец. р-ну Рівнен. обл. – 24. 02. 1937, Одеса) – геоботанік. Д-р ботаніки (1919), акад. АН УРСР (1919), чл.-кор. АН СРСР (1928). Премії ім. М. Ахматова РАН (1917), ім. М. Пржевальського Рос. геогр. т-ва (1897). Закін. Колегію П. Ґалаґана (1881), Ун-т св. Володимира (1886) у Києві, де й працював пом. консерватора Ботан. кабінету, згодом – консерватором Ботан. саду, водночас – асист. І. Шмальгаузена. Брав участь у знач. кількості експедицій, зокрема у Середню Азію, Грецію, Італію, Австрію, Францію, Іспанію, Португалію, США, під час яких став відомим не лише як систематик рослин, а також як етнограф, географ, історик. Від 1894 – у Петрогр. ботан. саду (нині С.-Пе­тербург): молодший та ст. консерватор, гол. ботанік, зав. відділу живих рослин, 1914 – в. о. дир. 1917 переїхав до Житомира. Від 1918 – дир. Ботан. саду, від 1920 – чл. правління, 1921 – віце-пре­зидент, 1922–28 – президент ВУАН (Київ). 1928–37 – дир., зав. сектору морфології і систематики рослин Одес. ботан. саду. Чл. Київ. т-ва природознавців, Рос. геогр. т-ва. Осн. наук. праці присвяч. питанням флористики, систематики, географії рослин, гербар. справі, принципам орг-ції ботан. садів, історії ботаніки. За його методикою почали опрацьовувати гербарні колекції в усіх країнах світу. Вивчав рослинність України, зокрема Сухого лиману побл. Одеси, поклади торфу та мінерал. радіоактивні джерела в Житомир. і Київ. обл.; водорості акваторії Чорного моря, що дало змогу розпочати вироб-во йоду та агар-агару. Описав 4 нових роди, понад 280 видів і внутр.-видових таксонів судин. рослин. Ім'ям Л. названо 56 видів судин. рослин (астрагал Липського, ковила Липського, тонконіг Липського тощо) і 2 роди (Lipskyella Juss., Lipskya Nevski), одну з вершин Паміру, перевали, льодовики.

Пр.: Исследования о флоре Бессарабии // Зап. Киев. об-ва естествоиспы­тателей. 1889. Т. 10, вып. 2; Гербарий Санкт-Петербургского ботанического сада к концу его 75-летнего существования (1823–1898). С.-Пе­тербург, 1898; Горная Бухара. Результаты трехлетних путешествий в Среднюю Азию в 1896, 1897 и 1899 годах. С.-Пе­тербург, 1902. Ч. 1–2; 1905. Ч. 3; Ботанические сады Мадрида, Лиссабона и Кью: Отчет о заграничной командировке 1905 г. // Тр. С.-Пе­тербур. ботан. сада. 1906. Т. 24; Гербарий Санкт-Петербургского ботанического сада (1823–1908). Юрьев, 1908; Цейлон и его ботанические сады. С.-Пе­тербург, 1911; Северная Америка и ее ботанические сады. Ч. 1. Нью-Йоркский ботанический сад. Петроград, 1915; Ботанічний сад Української академії наук і його завдання // Ювіл. зб. на пошану акад. Д. Багалія. К., 1927; Краткий отчет о ботанических исследованиях Сухого лимана (1927) // Тр. Озер. комиссии, состоящей при ВУАН. 1928. Вып. 1; Йод и агар-агар из водорослей Черного моря // Докл. АН СССР. 1932. № 3.

Літ.: Бордзіловський Є. І. В. І. Липсь­кий: [Некролог] // ЖІБ. 1937. № 13–14; Барбарич А. І. Володимир Іполитович Липський. К., 1958; Владимир Иппо­ли­тович Липский (1863–1937): Биобиб­лиогр. указ. О., 1981; Доброчаева Д. Н., Мокрицкий Г. П. Владимир Ипполитович Липский. К., 1991; Мельник В. І. Наукова спадщина академіка В. І. Липського – національне надбання України // Інтро­дукція рослин. 2013. № 3; Крецул Н. І., Федорончук М. М. Володимир Іполи­тович Липський (До 150-річчя від дня народж.) // УБОЖ. 2013. Т. 70, № 1; Бабий Т. П., Коханова Л. Л., Костюк Г. Г., Задорожный А. Г., Матвеенко С. А., Погребняк Л. П., Теплицкая Е. В., Труханов В. А. Биологи: Биографический справочник. К., 1984; Професори Одеського (Новоросійського) університету: Біографічний словник: У 4 т. 2-е вид., О., 2005.

Т. В. Васильєва, С. Г. Коваленко


Покликання на статтю